Dubtes i preguntes freqüents dels accidents de trànsit i laborals

Els accidents de trànsit i laborals, sovint, generen un gran nombre de dubtes en els afectats i en els seus familiars, al contrari del que molts pensen, no sempre existeix un camí A o B per a aclarir un accident laboral o exigir la corresponent indemnització per les lesions sofertes en un accident de trànsit, com tots els temes legals i metges, cal considerar nombrosos aspectes que tractarem d’explicar-vos a continuació, així com aclarir algunes qüestions jurídiques complexes, especialment quan es tracta d’accidents amb lesions greus o quan existeixen dubtes sobre qui té la culpa d’aquests accidents.

50 preguntes i respostes dels accidents de trànsit

Camb aquestes preguntes i respostes (FAQ´s) insistirem en aquest tema per a tractar de donar resposta a les preguntes més freqüents sobre els drets de les víctimes d’accidents de trànsit i la indemnització corresponent. Moltes d’elles les heu deixat en fòrums d’accidents i els nostres advocats especialistes en accidents li donen la resposta precisa.

Sempre recomanem consultar a un advocat, el seu assessorament especialitzat t’ajudarà a obtenir la màxima indemnització, o, en cas de no ser possible reclamar-la, evitarà que perdis temps i diners. truque’ns i t’ajudem!

Regulació dels accidents de trànsit

Regulació dels accidents de trànsit

1. Emplenar malament el comunicat d’accident pot posar en perill la meva indemnització?

No emplenar bé el comunicat d’accident no hauria d’afectar el teu dret a una indemnització

En principi no. L’informe de l’accident és un document que té com a objectiu facilitar i accelerar el pagament de les indemnitzacions, però no és una prova absoluta, ni determina qui és el culpable de l’accident. Si es tracta d’enganyar l’asseguradora segurament els danys reflectits en el vehicle no coincidiran amb la descripció de l’accident. De totes maneres, si s’observa algun error en la declaració, ha de posar-se en contacte amb la companyia d’assegu- rances immediatament i rectificar qualsevol dada que sigui incorrecte per a esmenar-lo.
Això sí, si no hi ha atestat i les versions són contradictòries la versió que tots dos signen en el comunicat amistós prevaldrà si no hi ha un altre mitjà de prova contradictori.

2. Quina informació hem de posar en el comunicat amistós d’accident?

És important reflectir fidelment les circumstàncies de l’accident

L’emplenar bé el comunicat amistós d’accident compleix l’objectiu de recollir tota la informació necessària per a entendre les causes de l’accident, els implicats en el mateix i els danys causats en aquest, entre altres coses recollirà:

– Les dades del conductor o conductors contraris (número de targeta d’identitat i llicències de conducció, telèfon, adreça, etc.)
– Dades del vehicle (matrícula, número de pòlissa, la companyia d’assegurances, el nom del model del cotxe del propietari del vehicle, etc.)
– Esmentar si hi ha passatgers i testimonis i posar les seves dades personals en la declaració
– Si l’accident va causar danys a altres objectes, com ara telèfons mòbils, ordinadors portàtils, tauletes, etc., s’ha d’esmentar en la declaració i afegir fotografies dels objectes danyats.
– Indicar si l’accident va causar les lesions. Ull, si no s’indica en el comunicat no passa res mentre s’acudeixi a un centre mèdic dins de les primeres 72 hores.

3. És convenient sol·licitar un atestat de l’accident?

Un atestat ajuda especialment en accidents poc clars

Encara que no és obligatori, demanar a les forces de seguretat que realitzin un atestat de l’accident és molt convenient, especialment en els casos en els quals pugui haver-hi dubtes sobre la culpabilitat dels vehicles implicats en l’accident. També convé realitzar fotografies de l’accident, podrien ser utilitzades com a prova per a reclamar una indemnització.

4. Les persones involucrades en un accident de trànsit poden negar-se a fer la prova d’alcohol?

accident trànsit alcohol

No sotmetre’s a un test d’alcohol pot tenir conseqüències legals, a més, és possible demanar la refutació d’aquesta.

Els conductors i qualssevol altres participants directes en un accident de trànsit, han de sotmetre’s a la realització del control d’alcoholèmia sempre que ho permeti la seva salut.
Qualsevol persona que es negui a sotmetre’s a aquest reconeixement, pot ser castigat per desobediència. No obstant això, si el resultat de la prova és positiu alcohol en la sang, l’examinat serà notificat i pot requerir la realització de refutació. En aquest cas, pot repetir la prova utilitzant un altre emprovador de la respiració o ser portat a un hospital per a realitzar el test d’alcoholèmia en sang. Què passa quan un dels conductors dóna positiu per conduir embriagat?

5. Si la companyia d’assegurances li considera culpable de l’accident què es pot fer?

Si no està d’acord amb la seva companyia té dret a reclamar

En aquests casos és aconsellable demanar còpies de tota la documentació a l’asseguradora (atestat policial, opinions d’experts, etc.) i, si és possible, afegir més proves per a demostrar que la culpa no era seva (fotos, contactes de testimonis de l’accident, etc.). Fins i tot sense el suport de la companyia d’assegurances pot recórrer als tribunals o jutges i després reclamar el cost de les taxes judicials i honoraris d’advocats a la seva companyia d’assegurances en cas que la seva pòlissa inclogui una clàusula de defensa jurídica (és l’habitual).

6. Si reclama una indemnització fora del termini legal establert, el lesionat perd el dret a una indemnització?

Sí. No obstant això, hi ha uns certs procediments que poden interrompre els terminis legals, no ha de renunciar a la demanda per danys si no està segur que el període ha prescrit. Li donem el següent exemple: en general, el termini de prescripció per a reclamar per la via judicial és d’1 any a partir de la data de l’alta mèdica o estabilització lesional . No obstant això, si la part lesionada demanda la indemnització per escrit a la companyia d’assegurances, el termini s’interromp i s’estén per un altre any. Saber més dels terminis per a reclamar una indemnització per accident de trànsit.

7. Podrien denegar la indemnització si no vaig al metge ràpidament?

Des de l’entrada en vigor del Barem 2016 és fonamental acudir al més aviat possible al metge

En els últims temps i amb l’aplicació de l’article 135 del nou Barem d’accidents de trànsit és necessari acreditar la relació entre l’accident i les lesions produïdes, té especial rellevància a l’efecte d’aquest criteri que s’hagin manifestat els símptomes dins de les setanta-dues hores posteriors a l’accident o que el lesionat hagi estat objecte d’atenció mèdica en aquest termini. És per això, que no acudir en aquests 3 dies següents pot fer que l’asseguradora es negui a pagar la indemnització.

8. Podrien no pagar-me per un esquinç cervical si el cop és petit?

esquinç cervical

Acreditar mèdicament la lesió és important per a evitar que l’assegurança s’empari en la poca intensitat del cop i li deixi sense una indemnització

De nou, escudant-se en l’article 135 del Barem d’accidents que en la seva apartat d diu textualment “D’intensitat, que consisteix en l’adequació entre la lesió soferta i el mecanisme de la seva producció, tenint en compte la intensitat de l’accident i les altres variables que afecten la probabilitat de la seva existència” . És per això que, davant la menor molèstia, hàgim d’acudir al metge al més aviat possible, un petit cop pot deixar importants lesions cervicals i és necessari que el metge l’acrediti.

9. Què és la protecció jurídica que solen incloure les pòlisses d’assegurança?

La majoria d’assegurances inclouen la protecció jurídica i a més és necessari que un perit mèdic com els d’Indemnització per Accident valori correctament el mal corporal

Encara que no és obligatori per llei, la majoria de les pòlisses d’assegurances tenen cobertura de protecció jurídica. Aquesta inclou la prestació de serveis legals o el reemborsament de les despeses relacionades amb les taxes judicials, honoraris d’advocats i altres costos processals. Aquesta cobertura pot ser especialment útil, sobretot quan hi ha un conflicte d’interessos entre les empreses i les víctimes, com quan en un accident amb dos vehicles l’asseguradora del conductor culpable és la mateixa que la de la víctima.

De qualsevol forma sempre es pot fer ús d’ella i després de l’última reforma legal deixar la reclamació en mans dels advocats de l’assegurança pròpia s’ha tornat completament inútil ja que la intervenció d’un advocat sense un perit mèdic de part no serveix per a res.

10. Com puc reclamar els honoraris d’advocats a la companyia d’assegurances?

Una vegada completat el procediment, ha d’enviar tota la documentació que acrediti les despeses que va tenir amb la demanda i aquests es reemborsaran fins al límit màxim establert en la seva pòlissa d’assegurança (condicions especials). En moltes situacions, aquests costos coberts són bastant alts i permeten a l’assegurat recuperar tot els seus diners.

Si té cobertura de protecció jurídica pot triar els serveis legals de la companyia d’assegurances o contractar un advocat de la seva confiança. En aquest últim cas, és important informar la companyia d’assegurances que ja té un advocat i desitja el reemborsament de les despeses, com els honoraris de l’advocat i costes judicials, o pregunti al seu advocat perquè faci la notificació a la companyia d’assegurances en el seu nom.

11. Qui pot beneficiar-se de la clàusula de la protecció jurídica?

Generalment s’inclou en aquesta tant a l’assegurat com als passatgers. No obstant això, com la clàusula de protecció legal és opcional, cada companyia defineix els termes d’aquestes.

Ha de llegir detingudament el contracte de la seva assegurança, especialment les condicions particulars d’aquest, per a confirmar els qui són els beneficiaris d’aquesta cobertura.

12. Es pot negar la companyia d’assegurances a pagar les despeses d’advocat?

Si la seva pòlissa d’assegurança contempla el pagament d’aquestes despeses, la companyia d’assegurances haurà de reemborsar els honoraris dels advocats . La cobertura de la protecció jurídica generalment exclou el pagament de les despeses d’assistència jurídica si el cas no és factible. No obstant això, si el tribunal li dóna la raó, significa que el cas era viable i la companyia d’assegurances no pot negar-se a pagar les quantitats estipulades en la pòlissa.

13. En quines situacions la companyia d’assegurances té l’obligació de proporcionar un vehicle de substitució a la víctima?

Només en els casos en els quals l’assegurat hagi contractat aquesta cobertura extra. Les pòlisses d’assegurança per defecte no inclouen aquesta cobertura i encara que sembli bastant injust no podem reclamar aquest concepte encara que la culpa hagi estat del vehicle contrari.

14. Quant temps té l’asseguradora per a abonar-me la indemnització?

Eviti que se li passi el termini posant-se en mans d’advocats especialitzats

En principi l’asseguradora no té ni termini ni obligació de pagar res. De fet molts lesionats confien en la bona voluntat de les asseguradores i esperen i esperen que els facin una oferta i se’ls passa el termini i no poden reclamar absolutament res. Una vegada que es reclama judicialment el termini de pagament el marca el propi jutjat però normalment els casos en els quals no s’arriba a un acord extrajudicial es poden demorar un any fàcilment. Com escurçar el termini per a cobrar una indemnització?

15. Deu l’asseguradora pagar-me interessos per mora?

Sí, si l’asseguradora no compleix amb els terminis de pagament haurà de complir amb el que s’estableix en la legislació vigent. Aquest interès és calculat pel propi jutge quan es guanya el procediment judicial i el normal és que l’asseguradora sigui condemnada a pagar costes i interessos. L’interès per mora és l’interès legal dels diners incrementats en un 50% o sigui un 5-6% aproximadament. Però a partir del segon any ( en casos de lesions greus) l’interès a aplicar és del 20% anual.

Pujar

Assistència mèdica als ferits

Assistència mèdica als ferits

16. La companyia d’assegurances pot negar-se a proporcionar atenció mèdica als ferits?

Sí, i l’ideal és acudir a centres privats i traslladar a l’asseguradora responsable les despeses ocasionades

Per llei, les companyies d’assegurances estan obligades a proporcionar una atenció mèdica o en defecte d’això hauran de compensar a la víctima per totes les despeses mèdiques relacionats amb l’accident.

Com a norma general la Seguretat Social deriva als lesionats a les pròpies asseguradores perquè prestin els serveis mèdics excepte quan es tracta de casos de gravetat en els quals la Seguretat Social posa a la disposició del lesionat tota la capacitat i qualitat de la seva assistència.

El fet que siguin les asseguradores les que puguin determinar quins són els tractaments mèdics i la durada dels mateixos genera un conflicte d’interessos perquè com més s’allargui els processos de rehabilitació majors seran les indemnitzacions dels lesionats. Sempre que es pot s’ha d’acudir a centres privats o concertats que després traslladin les despeses a l’asseguradora responsable del sinistre.

17. Els ferits poden triar les clíniques en les quals volen ser tractats?

Podem triar la clínica en què rebre tractament, encara que podria suposar-nos haver de fer un desemborsament anticipat

Sí. La víctima sempre es pot triar la clínica on vol ser tractada. No obstant això, si vostè tria un que no té acords amb la companyia d’assegurances haurà de pagar els costos per endavant i procedir a reclamar-los posteriorment. Les asseguradores estan obligades a reemborsar aquestes despeses amb la major urgència.

Només en els casos en els quals l’assegurat hagi contractat aquesta cobertura extra. Les pòlisses d’assegurança per defecte no inclouen aquesta cobertura i encara que sembli bastant injust no podem reclamar aquest concepte encara que la culpa hagi estat del vehicle contrario.

18. L’asseguradora pot negar-se a proporcionar la documentació mèdica a la víctima?

El lesionat té dret a tenir tota la seva documentació mèdica

No. Tots els centres d’atenció mèdica o hospitalària, ja sigui pública o privada, estan obligats a proporcionar la documentació mèdica al pacient en qualsevol moment. Aquest és un dels drets consagrats en la Carta de Drets i Deures de pacients definits per la Direcció General de la Salut, “el pacient té dret a ser informat de les dades registrades en el procés, ha de ser proporcionat aquesta informació de manera precisa i detallada.”

A més la Llei de Protecció de dades també assisteix al lesionat a tenir accés a una còpia de l’informe mèdic… Si algun centre mèdic posa pegues per a facilitar una còpia d’informes mèdics , esmentar la LOPD és mà de sant ja que les multes són de quanties elevades.

19. El metge de l’asseguradora em va donar d’alta, però encara no m’he curat. Què es pot fer?

És necessari valorar per un metge especialitzat si s’ha aconseguit realment l’estabilitat lesional (seqüeles)

Si un lesionat en accident de trànsit no està en condicions de reprendre les seves activitats habituals, ha de tornar al metge immediatament i demanar prolongar el tractament i / o baixa laboral. En general, la companyia d’assegurances reobrirà el procés, però si no és així, ha de demanar una segona opinió mèdica confirmant que ha de continuar el tractament (que pot fer-ho a través del seu metge de família o qualsevol altre metge).

Però també es pot donar el cas que s’hagi esgotat totes les possibilitats de curació, la companyia d’assegurances llavors ha de compensar per totes les lesions permanents (seqüeles) que són resultat de l’accident.

Aquesta situació és molt comuna, però és necessari saber si el metge li va donar d’alta abans d’hora, perquè entén que ja està curat o perquè es considera que el mal és permanent i s’han esgotat totes les possibilitats de curació, és a dir, ha quedat amb seqüeles.

20. He rebut una factura de l’hospital que diu que haig de pagar per les despeses mèdiques. Haig d’abonar aquestes despeses?

La companyia d’assegurances ha de fer-se càrrec de les despeses hospitalàries

No. Quan es tracta d’un accident de trànsit, les despeses d’hospital han de ser pagats per les companyies d’assegurances involucrades. Si rep una factura demanant-li abonar aquestes despeses d’hospital, ha de posar-se en contacte amb la companyia d’assegurances i informar-los que aquesta quantitat encara no ha estat abonada. Sempre és recomanable emplenar i lliurar el formulari que lliuren els hospitals quan atenen un lesionat en accident de trànsito…

Pujar

Indemnització per danys personals

indemnització per danys personals en accident de trànsit o laboral

21- Com es calcula la indemnització per accident de trànsit?

EEn 2016 va entrar en vigor el Nou Barem d’Accidents de trànsit.
El càlcul de la indemnització es basa en el principi bàsic de la restitutio in integrum, és a dir, la compensació total dels danys. Això significa que ha de restablir-se la situació que existia abans del mal que l’accident ha produït.

Es consideren tres tipus d’indemnitzacions:

1. Indemnització per causa de mort:
a.Perjudici Bàsic
b.Perjudici Particular
c.Perjudici Patrimonial
2.Indemnització per seqüeles.
3.Indemnització per lesions temporals

Més informació sobre com calcular una indemnització en nostra calculadora de indemnitzacions.

22. Tipus de perjudicis quina és la indemnització diària a percebre?

La indemnització diària a percebre depèn del perjudici causat a la qualitat de vida de la víctima:

– Molt greu 100 Euros
– Greu 75 Euros
– Modert 52 Euros
– Bàsic 30 Euros

En principi els dies de perjudici molt greu seran aquells que el lesionat passi en l’UCI, els greus serien els dies d’hospitalització, els moderats correspondrien als dies de baixa laboral i els de perjudici bàsic serien els dies que són estar de baixa laboral necessitem fer algun tipus de tractament mèdic o de rehabilitació.

Fins quan? Doncs fins a la tan esmentada estabilització lesional que com ja hem comentat ha de ser establerta per un perit mèdic especialista en la valoració del mal corporal i no per un tramitador d’una asseguradora que juga amb els diners dels lesionats valorant a la lleugera sense coneixements en valoració del mal corporal.

23. Tots els involucrats en un accident de trànsit tenen dret a una indemnització?

La concurrència de culpes pot fer que tinguem dret a una indemnització encara sent culpables en part

Sí, excepte la persona culpable d’aquest accident. Si es dóna una concurrència de culpa en l’accident, és a dir, ha estat conseqüència de fallades per part de diversos dels implicats, l’import de la indemnització es redueix en funció del percentatge de culpa de cadascun en l’accident. Per exemple, si un vianant és colpejat, ja que va travessar la carretera fora dels passos de vianants i el conductor del vehicle no va poder evitar l’accident pel fet que circulava al seu torn amb excés de velocitat, es considera que existeix una concurrència de culpa perquè tots dos han comès una infracció. Suposem llavors que el vianant va tenir un 40% de la culpa. En aquest cas, només rebria el 60% de la remuneració total.

Encara que la realitat és que en els processos civils tret que la culpa sigui exclusiva del lesionat se sol cobrar el 100% ja que s’inverteixi la càrrega de la prova i és la part contrària la que ha de demostrar que la culpa és exclusiva del lesionat.

24. En cas d’accident de trànsit, quins danys es poden reclamar?

Que tipus d'accidents tenen dret a indemnizacion

Pot reclamar tant els danys materials com físics i psíquics soferts per l’accident

El perjudicat pot reclamar tots els danys causats per accident, ja sigui directament o indirectament.

Els danys es divideixen en dues categories principals: danys materials (reparació de vehicles danyats i altres objectes durant l’accident, la pèrdua de salaris, danys patrimonials, lucre cessant, etc) i el mal no material o danys morals. Aquí s’inclouen tots els danys relacionats amb mal a la integritat física i mental (mal estètic, el dolor físic a conseqüència de les lesions i el tractament mèdic, incapacitat permanent per al treball i altres danys morals complementaris).

25. Què és el perjudici estètic?

Qualsevol menyscapte de l’aparença física d’un lesionat constitueix un perjudici estètic que ha de ser indemnitzat. El perjudici estètic es valora en el barem de la mateixa forma que les seqüeles funcionals, per punts. Però en comptes d’anar d’1 a 100 es valora d’1 a 50 i el valor de cada punt es valora per separat dels punts per danys físics.

26. Què és Oferta motivada?

La companyia té l’obligació de presentar una proposta d’indemnització

En cas d’accident de trànsit, la companyia d’assegurances del conductor culpable ha de presentar una proposta d’indemnització als perjudicats, dins dels 90 dies següents a la data de la reclamació prèvia. En termes legals, aquesta oferta de compensació es refereix com a “oferta motivada” i en ell es detallen les quantitats econòmiques facilitades per a compensar a la part lesionada pels danys i pèrdues. No obstant això, en el cas dels accidents de trànsit amb lesions greus , és possible que el mal no es pot quantificar íntegrament fins a passats molts mesos, ja que encara poden estar baix tractament mèdic o rehabilitador. En aquests casos, les asseguradores solen fer un avançament econòmic al lesionat evitant així el pagament dels interessos.

27. La companyia d’assegurances em va donar d’alta i diu que estic “curat sense seqüeles.” Que significa? Què puc fer si no estic d’acord?

Pot sol·licitar una 2a opinió si no està d’acord amb l’avaluació de l’assegurança

Curar-se sense seqüeles significa que la persona lesionada està totalment recuperada de les lesions i no li han deixat seqüeles. A partir de la nostra experiència en aquest camp, es recomana que vostè sol·liciti una segona opinió mèdica si vostè considera que després de l’accident té més dificultats per a fer les seves tasques quotidianes o que no està totalment curat. L’avaluació de la companyia d’assegurances pot no ser correcta i, en el seu cas, poden veure’s afectats en termes d’indemnització.

28. La pensió d’invalidesa és compatible amb la indemnització per accident?

Sí. Tant les pensions d’invalidesa o o incapacidat permanent per al treball poden ser combinades amb una indemnització per accident. De fet existeixen uns factors correctors que augmenten fortament la indemnització en funció dels diferents graus d’incapacitat laboral.

29. La conducció sota la influència de l’alcohol, pot excloure del dret a una indemnització?

Si no és culpable d’aquest, tindrà dret a una indemnització per accident

Conduir sota la influència de l’alcohol (quan és major que 0,25 mg / l) o de les drogues és il·legal i pot constituir un delicte a partir de 0,6 mg / l. No obstant això, si la culpa de l’accident no era d’ell, el fet que el conductor circulés embriagat no impedeix el dret a una indemnització íntegrament. Per tant, és essencial comptar amb proves suficients per a demostrar que la culpa és exclusiva de l’altra part o, és possible que vegi la seva indemnització reduïda perquè hi ha una certa presumpció de culpabilitat per als quals condueixen sota la influència de l’alcohol (els seus reflexos són més lents, tenen dificultat per a concentrar-se, les seves capacitats cognitives d’audició i visió es veuen minvades, etc.)

30. Totes les víctimes d’atropellament han de ser indemnitzades, incloent aquelles que van sofrir lesions menors?

Sí. Fins i tot si no és un accident amb conseqüències greus s’imposa l’obligació de compensar a les víctimes de l’atropellament i en cas de fugida del conductor. Només en els casos en els quals sigui culpa exclusiva del vianant podria deixar de cobrar una indemnització. Per exemple si un vianant es tira sota un cotxe sense que aquest pugui fer res per detenir el vehicle… però si creua per un lloc indegut segurament cobra indemnització.

31. Com es calcula la indemnització a persones desocupades en el moment de l’accident?

Estant en l’atur vostè té dret a una indemnització justa i concorde a l’impacte de l’accident en la seva vida present i futura

Si vostè està desocupat, jubilat o encara no ha començat la vida activa (com és el cas dels menors d’edat), no significa que no serà indemnitzat per la impossibilitat d’incorporar-se al mercat laboral, la incapacitat permanent per al treball i el futur mal patrimonial, el jutge pot utilitzar altres criteris de càlcul que consideri més adequat i equitatiu a les circumstàncies personals de la víctima i tenint en compte l’impacte de l’accident en la seva vida futura.

32. I en el cas particular de les mestresses de casa, les víctimes tenen dret a una indemnització?

El nou barem ja contempla el cas especial de les mestresses de casa.

Sí, el nou barem contempla una nova regulació per a mestresses de casa. En els supòsits d’incapacitat absoluta, respecte del treball no remunerat del lesionat que no obtenia ingressos per la dedicació exclusiva a les feines de casa, se seguiran les regles següents:

– Es valora aquest treball no remunerat en l’equivalent a un salari mínim interprofessional anual.
– En unitats familiars de més de dues persones la quantia s’incrementa en un 10% del salari mínim interprofessional anual per cada persona menor d’edat, amb discapacitat o major de 77 anys que convisqui amb el lesionat en la unitat familiar, sense que superi l’import d’un salari mínim interprofessional anual i mitjà

En els supòsits d’incapacitat total es computa com a ingrés deixat d’obtenir el 55% de les quantitats assenyalades en l’apartat anterior.

33. Si el passatger d’un vehicle circulava sense cinturó de seguretat i sofreix lesions, està exclosos del dret a una indemnització?

No. Una vegada més, el que importa és determinar qui té la culpa de l’accident i les conseqüències respectives. No obstant això, ja que és obligatori l’ús de cinturons de seguretat, el jutge pot entendre que les lesions no haurien estat tan greus si els passatgers li ho haguessin posat i poden reduir un % la indemnització. Òbviament serà la companyia de segurs contrària la que hagi de demostrar que el mal s’ha agreujat per la falta d’ús del cinturó de seguretat i en quina proporció.

Reclamació per la via judicial

reclamacion d'indemnizacion per la via judicial

34. Quines són les vies legals disponibles per a reclamar una indemnització per accident?

[quoteNomés s’acudeix a la via penal en els accidents en els quals pugui haver-hi un delicte contra la seguretat[/quote_right]Hi ha dues maneres d’acudir als tribunals per a reclamar una indemnització: la ruta penal i els procediments civils. Cadascuna d’aquestes vies té característiques i temps diferents i en el seu cas pot ser preferible seguir qualsevol de les rutes. Actualment la gran majoria de casos s’emporten per la via civil i només es recorre a la la via penal en els casos més greus en els quals pugui considerar-se que hi ha un delicte contra la seguretat (per exemple, alt grau d’alcoholèmia)

35. Quina és la data límit per a presentar una denúncia pel penal?

Un període màxim de 6 mesos des de la data de l’accident tret que el motiu que va donar origen als danys sigui constitutiu de delicte. En aquest últim cas, el termini podrà ampliar-se depenent de la mena de delicte. És constitutiva de delicte en tota l’acció intencional o negligent, que causa lesions corporals greus o la mort de la víctima.

Desgraciadament l’últim canvi legislatiu que va eliminar els judicis de falta ha frenat en sec aquesta via per a la major part de les reclamacions per accidents de trànsit, només en els casos en els quals hi hagi delicte (alcoholèmia, lesions molt greus etc).

36. Quina és la data límit per a reclamar per la via civil?

Una vegada estabilitzades les lesions (seqüeles) disposem d’1 any per a reclamar una indemnització pel civil

El termini de prescripció de les accions civils és d’1 any a partir d’estabilització de les lesions… L’estabilització de les lesions l’estableix un perit mèdic especialista en la valoració del danys corporal pel que en Indemnització per Accident sempre aconsellem interrompre el termini de prescripció abans de l’any des de la data de l’accident quan es tracta de lesions de llarg període de curació per a no quedar a costa d’una data d’estabilització lesional que pot ser interpretada de manera diferent per diferents perits mèdics.

37. Cal pagar taxes judicials?

No, afortunadament el TC va declarar inconstitucional la Llei de Taxes de Gallardón i qualsevol persona física pot presentar una demanda sense necessitat de pagar taxes judicials.

38. Per a reclamar una indemnització és necessari contractar un advocat?

advocats per reclamar indemnització per accident

Recomanem sempre demanar assessorament legal abans d’acceptar cap indemnització

Només ha de nomenar un advocat per a reclamar per la via judicial. No obstant això, fins i tot si la queixa es fa fora dels tribunals, és recomanable demanar consell abans d’acceptar la proposta de la companyia d’assegurances.

Recordem que si ja ha acceptat la indemnització i signat la renúncia a les accions penals i civils posteriors, estarà acceptant que queda rescabalat totalment per danys, fins i tot si aquesta quantitat és inferior a l’estipulat en la llei. Deixi’s assessorar abans de signar! Per què contractar un advocat especialitzat?

Pujar

Accidents de trànsit en el treball – Dubtes accidents laborals

accidents de trànsit a la feina

39. Quins són els drets de les víctimes en el cas d’un accident de trànsit durant el treball?

Aquest tipus d’accident és molt comú. Si la culpa de l’accident no és del treballador, pot rebre la indemnització per l’accident de trànsit sobre la base de tot el comentat amb anterioritat i a més com a accident laboral una altra indemnització que varia en funció de les seqüeles que li quedin al treballador.
Si les seqüeles no perjudiquen el treballador per a l’acompliment de la seva professió el treballador podrà rebre una indemnització per lesions permanents no invalidants d’entre 400 i 5000 euros.Si per contra les seqüeles impedeixen al treballador la realització d’algunes de les activitats pròpies de la seva professió (incapacitat parcial) podria cobrar una altra indemnització a tant alçat de 24 vegades el seu salari.

40. En quines situacions l’accident es considera simultàniament de trànsit i laboral?

Les situacions més comunes són els accidents in itineri, és a dir, aquells que es produeixen en la ruta usada pel treballador entre la seva residència i el seu lloc de treball o els accidents en missió que són els que es produeixen durant la jornada laboral del treballador. Aquests últims són molt típics en els missatgers, transportistes i altres treballadors del transport per carretera.

Accidents de moto

accidents de moto

41. Si es produeix un accident de motocicleta contra un altre vehicle o un aparador, etc., i causa algun mal, qui ha de pagar per aquest mal?

El mal ha de ser reparat per la companyia d’assegurances que va causar l’accident. Si la culpa és del conductor de la motocicleta, és la seva assegurança el que pagarà pels danys causats a tercers. Si la culpa és d’un altre vehicle és la companyia d’assegurances d’aquest qui ha de reparar tots els danys causats, així com els danys a la propietat i danys corporals per al conductor de la moto i el seu ocupant si n’hi hagués

42. Si el conductor de la motocicleta circula sense casc i té un accident, perd el dret a una indemnització encara quan la culpa de l’accident no és seva?

La indemnització pot veure’s reduïda si el no usar-ho ha provocat majors lesions

No. Si un conductor comet una infracció, com és no portar el casc, això no vol dir que s’elimina automàticament del seu dret a una indemnització. En aquest cas particular, l’única cosa que pot succeir és que es produeixi una reducció de la indemnització en cas que els danys personals que puguin haver estat agreujats pel fet que el conductor no porti casc. Totes les altres lesions i altres pèrdues i danys que no estan relacionats amb l’ús del casc han de ser compensats íntegrament. Suposem que una lesió que era conductor de la motocicleta va sofrir una amputació de la cama dreta. És una lesió molt greu, però el fet que ell no usés casc en absolut ha influenciat o pogut prevenir l’amputació de l’extremitat. El mal en l’accident s’hauria produït igualment, i no alliberen de la responsabilitat a qui ha causat l’accident.

43. Si el conductor de la motocicleta sofreix l’accident per una maniobra perillosa d’un altre vehicle, pot reclamar una indemnització?

És fonamental comptar amb testimonis i un atestat que confirmin aquest fet

Pot, però, de nou, ha de tenir proves suficients per a demostrar que l’accident es va produir a conseqüència de la conducció imprudent i negligent d’un tercer. Encara que no existeixi contacte, és molt comú que el conductor d’una motocicleta vagi al sòl per una maniobra negligent d’un altre vehicle. En aquest cas és fonamental comptar amb testimonis presencials de l’accident i que aquests esperin a l’arribada de la policia o Guàrdia Civil i recullin els seus testimoniatges en l’atestat

44. Si el conductor de la motocicleta abandona l’escena de l’accident pot perdre el dret a la indemnització o ser penalitzat d’alguna manera?

No, però si el conductor surt del lloc de l’accident, en general té més dificultats per a demostrar les circumstàncies d’aquest. Òbviament, si no es pot demostrar que havia sofert un accident i que era culpa de l’altre conductor no serà indemnitzat. Si vostè ha sofert un accident de motocicleta i el conductor de l’altre vehicle es dóna a la fugida, és essencial per a romandre en el lloc de l’accident i cridar a les autoritats (si la seva salut li ho permet). En el lloc del succés, la policia comprovarà si hi ha petjades en el camí (vidres trencats, peces que va sortir amb el xoc, marques de fre, etc.) i recollirà el testimoniatge dels testimonis. Amb aquestes proves, pot reclamar una indemnització al consorci de compensació d’assegurances.

Pujar

Atropellaments

atropellaments

45. Si sóc atropellat, sempre tinc dret a una indemnització?

En la majoria dels casos el vianant atropellat tindrà dret a una indemnització

Els casos d’atropellaments tenen una característica especial que els distingeix d’altres accidents. En general, l’atropellament sempre té inherentment una certa presumpció de culpabilitat dels conductors de vehicles de motor, ja que es veuen obligats a moure’s amb precaució amb la finalitat de ser capaç d’evitar qualsevol obstacle en el camí. Això significa que en la majoria dels casos, els vianants atropellats rebran una indemnització per l’accident. Les lesions en casos d’atropellament solen ser de bastant gravetat i tenen la dificultat afegida que generalment l’atropellat no pot donar la seva versió dels fets.

46. Si travesses el carrer fora del pas de vianants i ets atropellat, és la teva culpa?

Encara tenint part de culpa, podrem exigir una indemnització

Si un vianant travessa el carrer fora de les zones senyalitzades, el més habitual és que se de una concurrència de culpes, això és pel fet que els conductors també tenen l’obligació de circular a una velocitat que permeti evitar els possibles obstacles en la carretera.

En moltes ocasions els vianants són atropellats sortint dels seus propis vehicles aparcats i estant dins de la calçada perquè seria impossible abandonar el vehicle d’una altra manera per això als conductors se’ls pressuposa un deure de cura relativa a aquestes circumstàncies… i és per això que sempre es diu que el vianant gairebé sempre té dret a una indemnització en cas d’atropellament.

Pujar

Accidents soferts en transport públic

accidents en transport públic

47. A quina indemnització tinc dret per un accident en transport públic?

Podríem tenir dret a percebre dues indemnitzacions compatibles entre si

Si sofrim un accident de trànsit en un autobús o un altre mitjà de transport públic podries tenir dret a dues indemnitzacions, una per part del SOV (Assegurança obligatòria de viatgers) i una altra per Responsabilitat Civil en cas que l’accident s’hagi produït per una negligència per part del conductor de l’autobús o d’un tercer vehicle. Totes dues indemnitzacions són compatibles.

48. Qui ha de pagar la indemnització per un accident de trànsit en transport públic?

Per una costat, el SOV i, per l’altra, l’assegurança del conductor responsable de l’accident en concepte de Responsabilitat Civil en aquest. En tots dos cas podria tractar-se de la mateixa asseguradora però el normal és que es tracti d’asseguradores diferents i s’hagin de fer dues reclamacions separades… Això si, cal tenir en compte que el SOV només indemnitza per les seqüeles no per la incapacitat temporal i es basa en un barem que estableix indemnitzacions ridícules per això sempre és més interessant econòmicament la indemnització per responsabilitat civil que la del SOV.

49. Com reclamar la indemnització?

És fonamental comptar amb un atestat de l’accident, no abandoni el transport públic fins a comptar amb ell

En aquests casos, és important no abandonar el mitjà de transport públic fins que es faci el corresponent atestat de l’accident, recomanem presentar la reclamació a través d’un advocat especialitzat. La reclamació es fa igual que en un accident de trànsit amb el nostre vehicle particular, hem de presentar una reclamació prèvia amb una pericial de valoració del mal corporal per a quantificar la indemnització i iniciar un procés de reclamació extrajudicial que culminarà en la presentació d’una demanda si no s’arriba a un acord satisfactori en el termini de tres mesos. Més informació sobre com reclamar una indemnització per un accident en transport públic.

50. Quin termini tens per a reclamar la teva indemnització?

El termini és exactament el mateix que en qualsevol reclamació per accident de trànsit o atropellament o sigui un any des que s’estabilitzin les lesions o fins que es pugui iniciar la reclamació de la indemnització però tornem a repetir que aconsellem sempre considerar el termini com un any des de la data de l’accident i abans d’aquesta data si no s’ha iniciat la reclamació almenys enviar un burofax per a interrompre la prescripció.

Informació relacionada que pot ser del teu interès

Pujar

Serveis d’Indemnització per accident per als afectats per accidents de trànsit

Quins serveis ofereix Indemntzación por Accidente

NEl nostre treball consisteix a assessorar i ajudar a les persones lesionades en un accident laboral o de trànsit. Gestionem i tramitem la teva reclamació per a obtenir la indemnització que et correspon.

Per què no haig de confiar aquesta gestió a la meva asseguradora

Indemnització: els teus interessos xoquen amb els de l’asseguradora.

PPerquè en el cas d’un accident amb lesions, es produeix un conflicte d’interessos entre els de l’asseguradora i els teus, ja que és l’asseguradora la que paga la indemnització. A més, en la valoració de l’abast de les lesions hi ha una gran càrrega subjectiva, per la qual cosa és clau comptar amb metges que et representin a tu i no a la companyia d’assegurances. Nosaltres som advocats independents, els nostres interessos i benefici és proporcional a la indemnització que obtinguem per a tu.

Quant cobra Indemnización por Accidente pels seus serveis

Els metges han de representar-te a tu, no a la teva asseguradora.

L’assessorament i la valoració inicial són gratuïts, independentment de si concloem que tens dret o no a una indemnització, una vegada estudiat el teu cas. Si concloem que tens dret a indemnització i vols que ens ocupem de la teva reclamació, pot ser que:

L’objectiu serà sempre aconseguir la màxima indemnització possible.

 • la teva pòlissa d’assegurances garanteixi el teu dret a l’elecció lliure d’advocat. En aquest cas, el cost dels nostres serveis serà a càrrec de la teva asseguradora, que et retornarà la totalitat o part dels nostres honoraris.
 • la teva pòlissa no inclogui el dret a la lliure elecció d’advocat. Llavors pactarem amb tu un percentatge de la indemnització que s’aconsegueixi. Així, tant tu com nosaltres tindrem el mateix objectiu: aconseguir la màxima indemnització possible.

Quins danys poden reclamar indemnització en un accident de trànsit

Es pot reclamar el que es pot acreditar.

Podem reclamar tots els danys i perjudicis ocasionats per l’accident que puguem acreditar.

 • Incapacitat temporal o temps de curació
 • Incapacitat permanent o seqüeles
 • Perjudicis econòmics i patrimonials
 • Perjudicis estètics
 • Danys psicològics
 • Despeses de desplaçament
 • Despeses mèdiques
 • Lucre cessant
 • Defunció
 • Pèrdua del fetus
 • Impossibilitat d’exercir la professió

Els ocupants o passatgers tenen dret a una indemnització

El passatger sempre té dret a una indemnització.

L’ocupant o passatger d’un cotxe, moto o vehicle col·lectiu involucrat en un accident sempre té dret a una indemnització, independentment de qui hagi estat el conductor culpable de l’accident.

Preguntes freqüents

Com es calcula la indemnització per accident de trànsit?

El càlcul d’una indemnització per accident de trànsit no es pot realitzar sense la intervenció d’un perit mèdic especialitzat en valoració del mal corporal. Després de l’estudi minuciós de la documentació mèdica i de l’estat físic del pacient s’estableix un període de curació i una sèrie de seqüeles físiques, psicològiques i/o estètiques que seran el fonament del càlcul de la indemnització juntament amb altres factors com el perjudici econòmic passat, present i futur, així com danys morals complementaris derivats d’aquestes lesions.
Malgrat aquesta complexitat, hem creat una calculadora en línia que permet fer una valoració estimativa de la indemnització. Pots calcular la teva indemnització aquí.

Podrien denegar-me la indemnització per no anar al metge ràpidament?

El nou barem que regula les indemnitzacions per accidents de trànsit estableix en el seu article 135 l’anomenat nexe cronològic. Perquè es compleixi aquest nexe el lesionat en accident de trànsit ha d’acudir a un centre mèdic (ja sigui públic o privat, d’urgències o metge de capçalera) on acrediti que s’han produït aquestes lesions en un accident de trànsit. Més informació aquí.

Es poden negar a pagar-me si el cop és petit?

Un altre aspecte controvertit de l’article 135 del nou barem que regula les indemnitzacions per accidents de trànsit és el denominat criteri o nexe d’intensitat que indica que ha d’existir una adequació biomecànica entre la lesió soferta i la seva producció. Això es tradueix en què les asseguradores no paguen cap indemnització si els danys materials són inferiors a 500 euros no dubtant fins i tot a fomentar l’ús dels tallers low-cost on es preval la reparació a martellades per sobre de la substitució de les peces abaratint així enormement les reparacions.

Per descomptat els despatxos especialitzats en accidents no els deixem sortir-se amb la seva tan fàcilment com podreu comprovar en aquest artícle.