ES
CAT
Home indemnizaciones Accidentes laborales Indemnitzacions i prestacions per incapacitat total

Indemnitzacions i prestacions per incapacitat total

Per Jesús Pascual, Advocat.
613
0
indemnització per incapacitat permanent

Existeixen situacions en la vida per les quals ningú volgués passar però, per desgràcia, arriben i cal plantar-los cara. Una d’elles és sofrir una malaltia, lesió o qualsevol patologia crònica que impedeixi a una persona treballar tal com ho feia. En aquests casos, el millor sempre és estar informat, saber com reaccionar i quins drets es poden reclamar.

La concessió d’una prestació econòmica per incapacitat permanent és un d’aquests drets i cal tenir clar quan i com sol·licitar-la, quins són els diferents graus i quina prestació correspon en cada cas.

Què és la incapacitat permanent?

La incapacitat permanent és una situació laboral que afecta el treballador que, a causa d’una malaltia o lesió greu que es preveu definitiva, no pot realitzar de manera parcial o total el treball que venia desenvolupant.

Quan una persona es troba en aquesta situació té dret a percebre unes prestacions econòmiques a càrrec de la Seguretat Social que dependran del grau d’incapacitat que se li concedeixi.

Per a sol·licitar una incapacitat permanent el treballador ha hagut de passar prèviament per una incapacitat temporal (IT) o baixa. Aquesta IT l’ha de concedir un metge quan se sofreix algun tipus de limitació anatòmica o funcional a causa de qualsevol d’aquestes circumstàncies:

El termini màxim que es pot mantenir la incapacitat temporal és de 12 mesos (18 mesos amb una pròrroga especial). Una vegada transcorregut un any de baixa, el treballador ha de passar per un tribunal mèdic. La resolució d’aquest tribunal pot donar lloc a tres escenaris diferents:

 • Reincorporació al treball: La persona rep l’alta mèdica i torna a treballar amb normalitat perquè ha aconseguit recuperar-se al 100% per a realitzar les funcions pròpies del seu lloc laboral.
 • Prorroga de 6 mesos: Es determina aquest temps per a continuar la recuperació o bé per a, al final del termini i si no s’espera millora, determinar que cal sol·licitar la incapacitat permanent. S’esgotarien d’aquesta manera els 18 mesos que s’esmentaven anteriorment.
 • Incapacitat permanent: Es poden iniciar els tràmits de sol·licitud de la incapacitat permanent quan el lesionat hagi estat donat d’alta mèdica després de seguir el tractament mèdic adequat, s’hagin esgotat totes les possibilitats terapèutiques possibles i així i tot continuï presentant signes greus de malaltia o/i lesió. A més, ha de considerar-se que previsiblement aquestes reduccions anatòmiques o funcionals seran permanents, no hi ha millora possible.

No sempre és necessari esgotar el període de 12-18 mesos per a demanar la incapacitat. Si abans d’aquest període ja es percep que les seqüeles són greus, possiblement cròniques i que el treballador veurà minvades les seves capacitats laborals en menor o major mesura, es podrà procedir a la sol·licitud.

Informar-se bé és el millor començament.

Per exemple, un accident laboral d’un mecànic de cotxes que tingui com a resultat l’amputació d’una mà. Després de les primeres cures i cicatrització es tindrà clar que el treballador no pot tornar al seu lloc laboral en plenes facultats i es podrà demanar la incapacitació.

Com se sol·licita la incapacitat permanent?

 • Presentar la sol·licitud:
  • Sol·licitud de part: El propi perjudicat acudirà a qualsevol  oficina de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i demanarà el formulari de sol·licitud d’incapacitat. Es recomana posar molta atenció en emplenar-ho deixant ben clares les raons i qüestions mèdiques per les quals es considera que no s’està capacitat per a continuar duent a terme el treball que es realitzava.
  • A instàncies d’una entitat col·laboradora: per exemple, la mútua d’accidents de l’empresa que ha tramitat la incapacitat temporal.
  • Sol·licitud d’ofici: el propi Institut Nacional de la Seguretat Social planteja la incapacitat permanent del treballador
 • Comparèixer davant el tribunal mèdic: se citarà al treballador passats més o menys 30 dies des del lliurament de la sol·licitud. En aquest tribunal mèdic de la Seguretat Social es valorarà, a través dels Equips de Valoració d’Incapacitats (EVI), la malaltia, molèstia, patologia, etc. de la qual es tracti, de manera exhaustiva. Per a això, la persona afectada ha de mostrar els originals i fotocòpies de tots els informes mèdics rellevants dels quals es disposi.
 • Resolució de l’INSS: la comunicació es rebrà per correu en el domicili i sol demorar-se uns 30 dies des que es passa el tribunal mèdic. En aquesta resolució s’indicarà si es concedeix algun tipus d’incapacitat i en quin grau o si es denega la petició:
  • Si el treballador està d’acord: acabarien els tràmits tenint en compte el següent:
   • Revisions per agreujament o millora: En el moment en el qual es declari la invalidesa permanent, es determinarà el termini a partir del qual es realitzaran les revisions per agreujament o millora.
  • Si el treballador no està d’acord amb la resolució: té dret a reclamar.

Com es reclama la resolució de l’INSS sobre la incapacitat permanent?

Un tribunal mèdic de la Seguretat Social valorarà el teu grau d’incapacitat. Si no estàs conforme amb la resolució pots recórrer. Cada any guanyem desenes de casos!

 • Reclamació prèvia davant l’INSS: El treballador disposarà de 30 dies hàbils des de la recepció de la resolució per a presentar una reclamació prèvia. Després d’escoltar l’argumentació del treballador sobre per què i en quin grau li correspon una incapacitat permanent i repassar la documentació mèdica nova que s’aporti, l’INSS tornarà a dictar una resolució.
 • Demanda davant el Jutjat social: Si l’INSS desestima la reclamació prèvia, el treballador podrà posar una demanda davant aquest jutjat en un termini de 30 dies hàbils des de la notificació d’aquesta última resolució. Recomanem sempre que es busqui assessorament d’un advocat especialitzat que pugui defensar el cas des de l’experiència i amb professionalitat.
 • Judici: El treballador haurà d’acudir a judici al costat del seu advocat especialitzat i acreditar el grau d’incapacitat permanent que considera que li correspon. Per a això ha d’aportar proves mèdiques, testimonis… Una vegada conclòs el judici es dictarà sentència determinant si hi ha incapacitat i en quin grau. Si així i tot no s’està d’acord, i sempre que l’advocat especialitzat el consideri oportú, es podrà recórrer.
 • Recursos davant el Tribunal Superior de Justícia i el Tribunal Suprem.

Indemnización por Accidente et pot assessorar de manera gratuïta i acompanyar-te en tot el procés

Pots comptar amb Indemnización por Accidente si necessites reclamar davant la Seguretat Social. Els nostres metges faran una valoració de la incapacitat i els nostres advocats especialistes en incapacitats presentaran la reclamació. Ells t’acompanyaran durant la reclamació, el judici i els recursos davant instàncies superiors que siguin necessaris.

Jesús Pascual, advocat

“Quan un client ens planteja la gestió d’una incapacitat permanent el més important és relacionar les limitacions que presenta amb les tasques fonamentals de la seva professió habitual. Si aquestes limitacions li impedeixen fer les tasques, tindrà moltes opcions d’obtenir la prestació derivada de la incapacitat permanent” Jesús Pascual, Advocat especialista en accidents laborals, responsable del Departament d’Incapacitats.

Carlos Cabanyes advocat en Indemnització per accident

“Realitzar un adequat estudi de viabilitat és essencial a l’hora de sol·licitar una incapacitat per a evitar pèrdues de temps i diners innecessàries. Després caldrà recaptar i acreditar les malalties amb la documentació mèdica pertinent.” Carlos Cabañas, advocat especialitzat en procediments de recàrrec de prestacions per faltes de mesures de seguretat i actes d’infracció.

Ana Inés Martínez, advocada del Departament d'Incapacitats

“S’ha de comptar amb assessorament jurídic des de l’inici del tràmit de la incapacitat a fi d’evitar possibles perjudicis futurs quant a la resolució d’aquesta.” Ana Inés Martínez, advocada del Departament d’Incapacitats

Quins són els graus d’incapacitat permanent?

A continuació es detallaran els 4 graus d’incapacitat permanent que reconeix la llei. Si vols conèixer més sobre el tema, et recomanem visitar la web especialitzada https://www.incapacidadpermanente.es/

INCAPACITAT PERMANENT PARCIAL (IPP)

S’entén per incapacitat permanent parcial per a la professió habitual aquella que, sense aconseguir el grau total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% del seu rendiment normal per a aquesta professió, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals d’aquesta.

És a dir, el treballador pot continuar fent les tasques fonamentals del seu treball però trobarà dificultat per a dur a terme algunes de les funcions “secundàries” que es requereixen en el seu lloc.

Exemple: Un conductor d’ambulància amb una lesió en l’espatlla. Pot continuar conduint però no podrà carregar pes, la qual cosa dificultarà el pujar i baixar la llitera, l’equip mèdic, etc.

Pots tenir dret a tornar al teu lloc de treball

Possibilitat de tornar a treballar:

 • El treballador pot fer un altre treball per compte d’altri o per compte propi.
 • També té dret a reincorporar-se al seu lloc de treball original. Les condicions dependran del grau d’incapacitat i de com serà la recuperació posterior.

Requisits

 • El treballador ha d’estar donat d’alta o en una situació assimilada a l’alta (desocupació, excedència forçosa, maternitat o paternitat…) en el moment del fet causant, és a dir, quan es produeix la malaltia o l’accident.
 • Cotització::
  • Incapacitat derivada d’una malaltia comuna: que es requereix període de cotització.
   • El treballador és major de 21 anys: haurà d’haver cotitzat 1800 dies en els 10 anys anteriors a la data en què s’extingeix la incapacitat temporal de la qual deriva la permanent.
   • El treballador és menor de 21 anys: haurà d’haver cotitzat la meitat dels dies que hagin transcorregut entre el seu 16 aniversari i el dia que comença el període d’incapacitat temporal.
  • Incapacitat derivada d’accident laboral o no i de malaltia professional: NO es requereix temps de cotització.

Prestació

Indemnització a tant alçat, és a dir, en un únic pagament, de 24 mensualitats de la base reguladora des de la qual s’hagi determinat la prestació per incapacitat temporal de la qual deriva la incapacitat permanent.

La base reguladora és el barem amb el qual es calculen les prestacions i està directament relacionada amb la base de cotització: a major base de cotització, majors prestacions. També es tindran en compte altres factors com l’edat, el grau d’incapacitat…

INCAPACITAT PERMANENT TOTAL (IPT)

Es produeix una situació d’incapacitat permanent total quan les molèsties i lesions que sofreix el treballador impedeixen la realització de totes les tasques, o almenys les fonamentals, pròpies de la seva professió, sempre que pugui dedicar-se a una altra diferent.

Per exemple, un pintor que sofreix una lesió d’esquena que li impedeix tornar a fer esforços carregant amb escales, pots de pintures i estar molt temps dempeus fent moviments repetitius. No pot tornar a treballar pintant cases però pot reciclar-se per a qualsevol altre treball en el qual romangui assegut o que no impliqui tant d’esforç físic.

Pots dedicar-te a una professió diferent

Possibilitat de tornar a treballar: Podrà fer-ho en qualsevol altra professió o àrea en la qual les seves molèsties no li impedeixin dur a terme les seves funcions de manera efectiva.

Requisits

 • El treballador ha d’estar donat d’alta o en una situació assimilada a l’alta (desocupació, excedència forçosa, maternitat o paternitat…) en el moment del fet causant, és a dir, quan es produeix la malaltia o l’accident.
 • Cotizació
  • Incapacitat derivada d’una malaltia comuna: se es requereix període de cotització.
   • El treballador és major de 26 anys: Ha d’haver cotitzat un quart del temps transcorregut entre la data del seu 20 aniversari i la del fet causant de la lesió o malaltia. En aquest cas existeix un mínim exigit: cinc anys de cotització. A més, una cinquena part del període de cotització exigit, és a dir, el quart del temps entre els 20 anys i el fet causant, haurà d’haver-se produït en els 10 anys anteriors a la incapacitat temporal provocada per l’accident o malaltia del qual es tracta.
   • El treballador és menor de 26 años: Ha d’haver cotitzat la meitat del temps entre la data del seu 16 aniversari i la del fet que ha ocasionat la lesió o malaltia.
  • Incapacitat derivada d’accident laboral o no i de malaltia professional: NO es requereix temps de cotització.

Prestació

En aquest cas la prestació és una pensió anual vitalícia constituïda pel 55% de la base reguladora.

Majors de 55 anys. En el cas dels treballadors majors de 55 anys que puguin demostrar que la seva falta de preparació o que les seves circumstàncies socials i labors li dificultarà aconseguir adaptar-se a una nova professió, la qual cosa podríem cridar “reciclar-se” en un nou àrea laboral, la pensió pot incrementar-se en un 20%

INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA (IPA)

Utilitzant la paraula absoluta sembla quedar clara la definició d’aquest grau d’incapacitat: aquella en la qual el treballador quedi completament inhabilitat per a treballar en qualsevol professió. Fins i tot encara que presenti aptituds per a realitzar alguna activitat, no tindrà habilitat per a realitzar-la amb eficàcia.

Si és el teu cas, visita la nostra web especialitzada incapacidadpermanente.es

Possibilitat de tornar a treballar: Cap, el treballador no està capacitat per a realitzar cap activitat laboral.

Requisits: LEls mateixos que es precisen per a la incapacitat permanent total i que estan detallats anteriorment.

Prestació: La prestació per a la IPA és una pensió anual vitalícia que es calcula aplicant un percentatge del 100% a la base reguladora.

GRAN INVALIDESA

La gran invalidesa és aquella situació en el qual les pèrdues anatòmiques o funcionals del treballador són tan greus que necessita l’ajuda d’una altra persona per a realitzar les activitats bàsiques del dia a dia com vestir-se, menjar, endreçar-se…

Possibilitat de tornar a treballar: Cap, el treballador no està capacitat per a realitzar cap activitat laboral.

Requisits: Els mateixos que s’han enumerat per a la incapacitat permanent total..

Prestació: Pensió mensual calculada aplicant un percentatge del 150% a la base reguladora. Aquest 50% afegit respecte a la prestació que es concedeix amb la incapacitat permanent absoluta es planteja per a cobrir la necessitat de comptar amb una persona que ajudi al treballador en les tasques quotidianes o bé per a pagar l’allotjament o cura del mateix en una institució assistencial pública del sistema de la Seguretat Social finançada amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat.

Resumen

Incapacitat Permanent parcial per a la professió habitual 24 mensualitats de la base reguladora en un pagament únic
Incapacitat Permanent Total per a la professió habitual 55% de la base reguladora
Incapacitat Permanent Total qualificada (només per a majors de 55 anys)) 75% de la base reguladora
Incapacitat Permanent Absoluta per a tot treball 100% de la base reguladora
Gran Invalidesa 150% de la base reguladora

 

Es pot revocar una incapacitat laboral ja concedida?

La Seguretat Social SÍ que pot revisar i revocar qualsevol incapacitat en determinats casos, ja sigui per millora, per un error de diagnòstic o per altres causes com la realització per part de la persona que rep la prestació de treballs per compte propi o aliè en les situacions d’incapacitat que no es pugui treballar.

En aquests casos, moltes persones es troben en una complicada situació, ja que això comporta la pèrdua de la pensió per incapacitat que venien rebent.

Aquesta decisió de revocació de l’INSS, així com la valoració del grau d’incapacitat, pot ser recorreguda si existeix base per a això a través dels nostres advocats i perits mèdics especialitzats en incapacitats ja que la Seguretat Social pot no actuar sempre de manera correcta. El treballador pot recórrer la resolució del tribunal mèdic i nosaltres podem ajudar-lo.

En Indemnización por Accidente guanyem desenes de judicis tots els anys de treballadors que són valorats de manera injusta. Per a aconseguir-ho, comptem amb un equip format per advocats i metges especialistes en la valoració d’incapacitats que conjuntament defensen els drets del treballador enfront de la Seguretat Social.

El nostre equip lluitarà per aconseguir la incapacitat que et correspon

Si creus que les teves lesions són constitutives d’una incapacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem gratuïtament sobre quins són els teus drets i com reclamar-los.

Indemnitzacions per incapacitat derivades d’accidents laborals

Una de les causes que pot derivar en el reconeixement d’una incapacitat permanent, com s’explicava a l’inici d’aquest article, és un accident laboral. Aquests casos són més complexos que la resta de situacions perquè a la reclamació d’incapacitat permanent se li pot afegir la d’una indemnització pels danys soferts en l’accident.

CCada dia gestionem casos d’indemnitzacions per accidents laborals i sabem com defensar els drets dels treballadors que sofreixen lesions durant el desenvolupament de la seva activitat laboral o in-itinere (accidents que ocorren durant els desplaçaments entre la residència habitual i el lloc de treball).

Exemples d’indemnitzacions per accidents laborals

Indemnització per incapacitat derivada d’accident laboral

Alberto treballava com a Oficial de 2a en una empresa de muntatges industrials quan va sofrir un accident per electrocució a causa d’una negligència de l’empresa que, d’haver actuat correctament, podria haver evitat l’accident laboral.

Les lesions al principi no revestien molta gravetat, sent afectats una cama i el túnel carpià d’una mà.

Inspecció de treball no va actuar d’ofici i va ser Indemnización por Accidente qui va presentar la denúncia que va resultar favorable per al nostre client:

Inspeccio de treball

No obstant això, amb el pas del temps, el quadre mèdic es va complicar i les seqüeles que es van presentar van provocar el reconeixement d’una INCAPACITAT PERMANENT ABSOLUTA per a tot treball:

Després d’un parell d’anys de procés judicial, i uns dies abans d’arribar a judici, l’asseguradora de l’empresa va accedir a pagar al nostre client els 800.000 euros que reclamàvem. Aquest total en part corresponia a la incapacitat permanent absoluta que, encara que a Alberto no li generava una pèrdua econòmica ni un lucre cessant ja que cobrava el 100% del seu salari, sí que li suposava un important mal moral al no poder tornar a treballar la resta de la seva vida.

Indemnització per incapacitat derivada d’un accident de trànsit

Nelson es va posar en contacte amb nosaltres perquè va sofrir un accident de moto camí a la feina. Un altre vehicle va envair el seu carril i li va tirar al terra. Presentava les següents lesions:

lesions

A causa de les seves seqüeles, la Seguretat Social li va reconèixer una incapacitat permanent total per a la seva professió habitual.

El nostre perit, després d’estudiar el cas, va considerar que no sols tenia una incapacitat laboral per a la seva professió, és que tampoc podia realitzar cap un altre activitat laboral.

Recorrem la resolució d’incapacitat permanent total i aconseguim que li reconeguessin una incapacitat permanent absoluta.

A més, tenint en compte que s’havia produït un accident de trànsit en un desplaçament laboral, el nostre perit va fer la següent valoració conforme al barem d’accidents de trànsit:

Sequeles

Gràcies a aquest informe, els nostres advocats van aconseguir una indemnització de 460.000 euros, dels quals, 274.000 eren deguts a factors correctors derivats d’aquesta incapacitat permanent absoluta:

factors de correccio

En Indemnización por Accidente guanyem desenes de judicis tots els anys de treballadors que són valorats de manera injusta. Per a aconseguir-ho, comptem amb un equip format per advocats i metges especialistes en la valoració d’incapacitats que conjuntament defensen els drets del treballador enfront de la Seguretat Social.

El nostre equip lluitarà per aconseguir la incapacitat que et correspon

Si creus que les teves lesions són constitutives d’una incapacitat pots posar-te en contacte amb nosaltres. T’assessorarem gratuïtament sobre quins són els teus drets i com reclamar-los.

Preguntes freqüents

 

Quina indemnització em correspon per accident de trànsit?

Les indemnitzacions per incapacitat permanent derivada d’un accident de trànsit depenen del grau d’incapacitat. A títol orientatiu les indemnitzacions poden ser de:

 • Incapacitat permanent parcial: 50.000 Euros
 • Incapacitat permanent total: 100.000 euros
 • Incapacitat permanent absoluta: 500.000 Euros
 • Gran Invalidesa: 1.000.000 Euros

Si vols calcular una estimació de la indemnització fes clic aquí.

 

Quina indemnització em correspon per accident laboral?
Si vols calcular una estimació de la indemnització fes clic aquí.

 

Què és la indemnització del conveni col·lectiu?

La majoria dels convenis col·lectius estableixen unes indemnitzacions per als treballadors que sofreixin una incapacitat permanent o la defunció per un accident laboral. Les indemnitzacions depenen del conveni, de la província i del grau de la incapacitat. Per exemple, el Conveni de Construcció de Madrid estableix una indemnització de 28.000 euros per a la incapacitat total i 47.000 per a l’absoluta.

Si vols saber més fes clic aquí.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.