Les Indemnitzacions en els Accidents Laborals

EReferent a la reclamació d’una indemnització per accident de treball o accident laboral existeixen diverses confusions habituals. La més greu de totes elles consisteix a confondre els diferents tipus d’indemnitzacions, particularment la indemnització per lesions permanents no invalidants (que paga la mútua) amb la indemnització per accident de treball (derivada d’una omissió de mesures de seguretat per part de l’empresa).

PPer tant, és important conèixer les diferències entre els diferents tipus d’indemnitzacions per un accident laboral, així com les vies per a reclamar-les.

Els accidents laborals poden reclamar-se en la jurisdicció social.

En Indemnización por Accidente S.L. portem des de 2002 reclamant indemnitzacions per accidents laborals. Tradicionalment aquests accidents s’han reclamat per la via penal malgrat el retard de diversos anys que això suposava en el cobrament de les indemnitzacions. Aquesta demora valia la pena perquè la jurisdicció social no reconeixia la part d’indemnització corresponent a la incapacitat temporal, que suposa de mitjana uns 20.000 euros d’indemnització. No obstant això, a partir del 24 de juny de 2014 una sentència del Tribunal Suprem va beneficiar als treballadors i va fer que despatxos especialitzats en accidents en el treball poguéssim aconseguir les mateixes indemnitzacions en un termini molt més curt a través de la jurisdicció social.


Indemnització per omissió de mesures de seguretat

Si l’accident es va produir íntegrament o en part per culpa d’una omissió de mesures de seguretat per part de l’empresa, es podrà reclamar una indemnització per accident laboral basada en el barem de responsabilitat civil que genera indemnitzacions de fins a 1 milió d’euros.

Si l’empresa no va posar tots els mitjans de seguretat, el treballador pot reclamar una indemnització.

És a dir, si la culpa de l’accident de treball no recau 100% en el treballador i es pot demostrar que l’empresari no va posar totes les mesures de seguretat exigides en la llei de prevenció de riscos laborals, el treballador podrà reclamar la indemnització que per dret li correspon a l’empresa i a la seva assegurança de responsabilitat civil.

Una altra opció possible, quan les condicions de seguretat no són les adequades, és reclamar la indemnització a la mútua. Fins i tot en casos en els quals la responsabilitat de l’accident recau sobre el treballador es pot reclamar algun tipus d’indemnització.

Recàrrec de prestacions

A més d’aquestes indemnitzacions per accidents de treball existeix també la possibilitat de reclamar un recàrrec de prestacions que suposaria l’obligació per part de l’empresa de pagar-li al treballador entre un 30 i un 50% més de totes les prestacions a les quals tingués dret. Per exemple, s’entén com a tal la prestació per incapacitat temporal durant la baixa laboral i també la possible pensió per incapacitat en cas d’una incapacitat permanent total per a la professió habitual.

Aquest recàrrec de prestacions només s’aconsegueix presentant denúncia en Inspecció de Treball, excepte quan s’hagi considerat l’accident laboral greu o molt greu, i en aquest cas Inspecció de Treball actua d’ofici.

Indemnització per Incapacitat

Un treballador pot sofrir una incapacitat permanent parcial (IPP) a conseqüència de les lesions sofertes en un accident laboral. En aquest cas, a més de la indemnització per responsabilitat civil el treballador podrà reclamar una indemnització per IPP que serà una indemnització a tant alçat de 24 vegades el seu salari mensual.

Indemnització per assegurança de conveni

Quan les lesions derivades de l’accident laboral són tan greus que incapaciten al treballador per a la realització de la seva professió, se li pot reconèixer una incapacitat permanent total. Sent així, en lloc d’una indemnització, el treballador té dret a una pensió del 55% del seu salari mensual.

En aquests casos cal estudiar el conveni col·lectiu que regula la professió del treballador i es podria reclamar la indemnització que aquest conveni estableixi com a obligatòria en casos d’incapacitat.

Pujar

Reclamació de danys i perjudicis

En funció dels danys i perjudicis produïts en un accident laboral es poden sol·licitar indemnitzacions per diferents conceptes. Normalment estan lligats a les lesions, seqüeles o perjudicis que aquestes han produït.

Reclamació de danys i perjudicis en accidents laboralsLes reclamacions de danys i perjudicis inclouen tant les indemnitzacions per les lesions sofertes com pels perjudicis econòmics que es derivin d’aquestes lesions. Per a accedir a aquestes indemnitzacions per danys i perjudicis econòmics és necessari provar en la reclamació el muntant econòmic que s’ha deixat de percebre a causa de les lesions físiques o psicològiques causades en l’accident.

En el cas dels treballadors autònoms és molt comú la reclamació de lucre cessant, això és, la sol·licitud d’indemnitzacions pels diners que es deixa de percebre en cessar en la seva activitat professional a causa de les lesions produïdes en l’accident. El treballador autònom haurà de demostrar el perjudici econòmic a través de contractes ja signats amb potencials clients, declaracions d’IVA trimestrals on es mostri una facturació mitjana continuada, o qualsevol altre document legalment acceptat que provi l’existència d’un benefici econòmic continu pel seu acompliment professional abans de la data de l’accident.

Valoració de la reclamació de danys i perjudicis

valoració econòmica de danys en accidents de treballLLa valoració de les indemnitzacions per danys i perjudicis ve fixada per un barem que estableix factors correctors que s’apliquen de manera genèrica, per a fixar la indemnització del perjudici econòmic sofert arran de l’accident.

En aquesta taula es recull el barem per a la valoració de la reclamació de danys i perjudicis:

Descripció Augment (en porcentatge o en euros) Porcentatge de reducció
Perjudicis econòmics
Ingressos nets de la víctima per treball personal:
Hasta 26.419,06 € (1) Hasta el 10 %
De 26.419,07 € a 52.838,11 € Del 11 % al 25 %
De 52.838,12 €hasta 88.063,51 € Del 26 % al 50 %
Más de 88.063,51 € Del 51 % al 75 %

 

Pujar

Perjudici estètic

perjudici estètic en accident laboralEs considera perjudici estètic l’alteració negativa de la imatge d’una persona, no sols referent a la seva fisonomia sinó també en la seva mobilitat. Cal no confondre el concepte de perjudici fisiològic amb el de perjudici estètic. Un perjudici fisiològic pot suposar un menyscapte permanent de salut sense que per això hagi d’incloure necessàriament un perjudici de tipus estètic. Si l’accidentat en l’àmbit laboral sofreix tots dos tipus de perjudici, el càlcul de puntuació per a establir una indemnització es realitzarà de manera individual, incloent la puntuació de tots dos perjudicis en la suma total.

El perjudici estètic cal valorar-lo en el moment en el qual l’afectat aconsegueix l’estabilitat lesional i l’import de la indemnització és equiparable al cost de les operacions de cirurgia plàstica per a la seva correcció. En el cas que el perjudici estètic no pugui arribar a corregir-se, això constitueix un factor que incrementa la importància del perjudici i es tindrà en compte per a l’estimació de la indemnització.

Com es calcula la indemnització per un perjudici estètic

Les indemnitzacions per perjudici estètic es calculen analitzant el mal global i les conseqüències tant en mobilitat com en intervencions correctores.

Per a calcular la puntuació deguda al perjudici estètic cal recórrer al percentatge de mal permanent sobre la persona accidentada, tant referent a la seva fisonomia com en la seva mobilitat. El càlcul es realitza analitzant el mal global, no assignant un valor independent a cadascuna de les seves lesions. El màxim de puntuació que es pot obtenir són 50 punts i el sexe i l’edat de la persona lesionada no seran tinguts en compte com a paràmetre de mesurament de la intensitat del perjudici estètic.

Es denomina perjudici estètic importantíssim a aquell d’una enorme gravetat, com és el cas de les cremades importants o quan hi ha pèrdues de substàncies i les alteracions notables de la morfologia tant facial com corporal.

La puntuació adjudicada al perjudici estètic no inclou altres perjudicis derivats de les lesions que afectin les activitats de l’accidentat (ja siguin laborals o no). Aquests altres perjudicis es valoraran mitjançant el factor de correcció definit per a la incapacitat permanent.

Indemnització per lesions

Valorar les lesions produïdes per un accident és una font comuna de controvèrsia entre la persona accidentada i els advocats de les asseguradores. Això es deu al fet que les conseqüències de les lesions són molt difícils d’estimar per part de metges i perits.

Els principals punts de controvèrsia són els següents:

  • Valoració de l’abast de les lesions. Per a cada lesió o seqüela s’establirà una puntuació màxima i mínima. Com més gran sigui la puntuació, major indemnització correspondrà al lesionat.
  • Valoració de l’impacte psicològic per lesió. Després d’un accident greu, l’accidentat sofreix un mal psicològic que ha de ser valorat per a quantificar la indemnització. La naturalesa psicològica pròpia del mal fa molt complicat aquesta valoració.
  • Valoració de la repercussió de les lesions en la vida laboral. En moltes ocasions, les lesions producte d’un accident de treball repercuteixen negativament en la capacitat de realitzar la professió habitual del lesionat. En conseqüència, les lesions suposen un gran perjudici econòmic futur per al treballador, per la qual cosa aquesta perspectiva ha de ser valorada en el moment de calcular l’import de la indemnització. Per a això es prendrà en consideració l’edat de l’afectat i el grau de limitació en la realització de la seva professió.

Indemnització per mal corporal

El concepte de mal corporal es defineix des del punt de vista jurídic i metge.

dany patit en un accident laboralDes del punt de vista jurídic es denomina mal corporal, en paraules del jurista M. Rodríguez, qualsevol alteració somàtica o psíquica que, d’una forma o una altra, pertorbi, amenaci o inquieti la salut de qui la sofreix, o simplement, limiti o menyscabi la integritat personal de l’afectat, ja sigui orgànica o funcional. És a dir, que serà considerat mal corporal qualsevol mal a la integritat biològica individual, independentment de les repercussions d’aquest mal.

Per a determinar la indemnització derivada del mal corporal, l’organisme jurisdiccional necessita de la màxima i més exacta informació mèdica especialitzada sobre la lesió o lesions i les seves conseqüències en la integritat psicofísica de l’accidentat. Això vindrà donat per un informe pericial metge, unint així el punt de vista jurídic i el punt de vista mèdico.

Taules de valoració de danys corporals

La llei que regeix el sistema per a la valoració de les indemnitzacions de danys corporals està en vigor des de l’any 1995. Actualment molts la consideren injusta perquè deixa de costat algunes tipologies d’accidents i no té en compte els supòsits que no apareixen reflectits en les seves taules de valoració.

El sistema es compon de sis taules que regulen unes indemnitzacions bàsiques. Les indemnitzacions definitives es valoren amb altres taules que contenen uns factors que augmenten o disminueixen l’import de la indemnització.

  • Taula I. Indemnitzacions bàsiques per mort.
  • Taula II. Factors de correcció per a indemnitzacions bàsiques per mort.
  • Taula III. Indemnitzacions bàsiques per lesions permanents.
  • Taula IV. Factors de correcció per a indemnitzacions bàsiques per lesions Permanents.
  • Taula V. Indemnitzacions per incapacitat temporal.
  • Taula VI. Classificacions i valoració de seqüeles.

Les seqüeles producte d’un accident de trànsit (que pot ser considerat accident laboral) també està regulades per llei i classificades en vuit capítols, més un capítol especial que recull el perjudici estètic.

Pujar

Indemnització per defunció

Des de l’1 de gener del 2016 és aplicable el nou barem en cas de defunció per accident de trànsit, ja es produeixi aquest en el mateix moment de la col·lisió o després de l’ingrés a l’hospital. Independentment dels dies que passin des de l’accident fins a la mort de l’afectat, la família rebrà una indemnització.

Fins a l’any 2016 s’aplicava la taula que s’inclou a continuació.

Taula de Indemnitzacions bàsiques per defunció

Perjudicats/beneficiaris (1) de la indemnització (per grups excloents) Edat de la victima
Fins a 65 anys

Euros
De 66 a a 80 anys

Euros
Mes de 80 anys

Euros
Grupo I
Víctima amb cònjuge (2)
Al cònjuge: 108.846,51€ 81.634,87€ 54.423,25 €
A cada fill menor 45.352,71€ 45.352,71€ 45.352,71€
A cada fill major:
Si es menor de vint-i-cinc anys 18.141,08€ 18.141,08€ 6.802,91€
Si es major de vint-i-cinc anys 9.070,54€ 9.070,54€ 4.535,27€
A cada pare amb o sense convivència amb la víctima 9.070,54€ 9.070,54€
A cada germà menor orfe i dependent de la víctima 45.352,71€ 45.352,71€
Grup II
Víctima sense conjuge (3) i amb tres fills menors
Sols un fill 163.269,75€ 163.269,75€ 163.269,75€
Sols un fill, de víctima separada legalment 126.987,59€ 126.987,59€ 126.987,59€
Per cada fill menor mès (4) 45.352,71€ 45.352,71€ 45.352,71€
A cada fill major que concorri amb menors 18.141,08€ 18.141,08€ 6.802,91€
A cada pare amb o sense convivència amb la víctima 9.070,54€ 9.070,54€
A cada germà menor orfe i dependent de la víctima 45.352,71€ 45.352,71€
Grup III
Víctima sense cònjuge (3) i amb tots els seus fills majors
III.1 Fins a vint-i-cinc anys:
A un sol fill 117.917,05€ 117.917,05€ 68.029,06€
A un sol fill de víctima separada legalment 90.705,42€ 90.705,42€ 54.423,25€
Per cada altre fill menor de vint-i-cinc anys (4) 27.211,62€ 27.211,62€ 13.605,81€
A cada fill major de vint-i-cinc anys que concorri amb menors de vint-i-cinc anys 9.070,54€ 9.070,54€ 4.535,27€
A cada pare amb o sense convivència amb la víctima 9.070,54€ 9.070,54€
A cada germà menor orfe i dependent de la víctima 45.352,71 € 45.352,71 €
III.2 Més de vint-i-cinc anys
A un sol fil 54.423,25€ 54.423,255€ 36.282,17€
Per cada altre fill major de vint-i-cinc anys més (4) 9.070,54€ 9.070,54€ 4.535,27€
A cada pare amb o sense convivència amb la víctima 9.070,54€ 9.070,54€
A cada germà menor orfe i dependent de la víctima 45.352,71€ 45.352,71€
Grup IV
Víctima sense cònjuge (3) ni fills i amb ascendents
Pares (5):
Convivència amb la víctima 99.775,96€ 72.564,33€
Sense convivència amb la víctima 72.564,33€ 54.423,25€
Avi sense pares (6):
A cadascun 27.211,62€
A cada germà menor d’edat en convivència amb la víctima en els dos casos anteriors 18.141,08€

Pujar

Indemnització per pèrdua de fetus

En cas de pèrdua del fetus per un accident, la dona afectada podrà reclamar una indemnització tant si aquesta pèrdua és producte directe de l’accident o conseqüència secundària d’aquest..

Si la dona que sofreix un accident laboral desconegués el seu embaràs, pot succeir que a conseqüència de les proves mèdiques realitzades després de l’accident o per la presa de medicaments, es posés en perill la integritat física del fetus o aconsellar-se la interrupció voluntària de l’embaràs En aquest cas la pèrdua del fetus també serà considerada com a derivada de l’accident de trànsit i, per tant, tindrà també dret a indemnització

Taula indemnització por pèrdua de fetus

Descripció Augment (en porcentatge o euros)
Embarassada amb pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident (2)
Si el concebut fos el primer fill:
Fins al tercer mes d’embaràs Hasta 13.605,82€
A partir del tercer mes Hasta 36.282,17€
Si el concebut fos el segon fill o posteriors:
Fins al tercer mes d’embaràs Hasta 9.070,54€
A partir del tercer mes Hasta 18.141,08€

Preguntes freqüents

Podria tenir dret a rebre diverses indemnitzacions per un mateix accident laboral?

Si, en el cas de sofrir un accident laboral seria possible percebre diverses indemnitzacions que són compatibles entre si, és a dir, les quantitats se sumarien. D’una banda, podries cobrar la indemnització per l’assegurança de responsabilitat civil, per un altre, moltes empreses han de contractar obligatòriament una assegurança de conveni. Si és així, podries reclamar totes dues indemnitzacions. En cas que es produeixi una incapacitat laboral parcial, podria tenir dret a una tercera indemnització de 24 mensualitats a tant alçat

Puc reclamar una indemnització si tinc un accident per no haver rebut una formació adequada?

Sí, encara que desconegut, aquest és un dels principals motius pels quals moltes persones aconsegueixen importants indemnitzacions per accidents laborals, és obligació de l’empresa no sols assegurar-se que les mesures de seguretat són adequades, sinó que té el deure de formar als seus treballadors de manera adequada en el maneig d’eines, maquinària i altres aspectes del seu treball per a prevenir possibles accidents.

Què haig de fer si l’empresa no considera greu el meu accident i realment ho és?

En aquest cas, quan l’empresa no considera un accident greu i no el comunica a la inspecció de treball, has de ser el teu el que interposi aquesta denúncia, de manera que aquesta inspeccioni les causes de l’accident i determini la gravetat real d’aquest.

Haig de denunciar a la meva empresa si sofreixo un accident de treball?

En la majoria dels casos és necessari que el treballador denunciï a la seva empresa, no sempre els empresaris estan disposats a assumir la seva responsabilitat en un accident i donar part a l’asseguradora o informar la inspecció de treball.

Existeix un barem per a calcular la indemnització per accident laboral?

No existeix un barem específic per al càlcul de les indemnitzacions per accidents laborals, per la qual cosa, per analogia, s’utilitza el barem per al càlcul d’indemnitzacions en accidents de circulació.