ES
CAT
Home indemnizaciones Accidentes laborales L’assegurança de conveni. Una indemnització addicional per a incapacitats o defunció

L’assegurança de conveni. Una indemnització addicional per a incapacitats o defunció

Per Carlos Cabañas, Advocat.
927
0
Els convenis col·lectius poden establir assegurances d'accident obligatoris

En la reclamació d’indemnitzacions per accidents laborals l’assegurança de conveni és el gran oblidat, especialment quan la reclamació d’un accident de treball la realitzen advocats no especialitzats en aquesta part del dret laboral.

Què és l’assegurança de conveni

En la majoria dels convenis col·lectius s’estableix l’obligatorietat per part de l’empresa de contractar una assegurança d’accidents per als casos d’incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i defunció. Aquest és l’anomenat ‘seguro de conveni’, amb el qual les companyies es podrien cobrir davant els riscos d’un accident laboral important. És a dir, que l’empresa està obligada a posar a la disposició dels seus treballadors d’una assegurança per valor del mínim que estableixi el conveni col·lectiu, encara que si l’empresa vol pot ampliar-ho i fer que la indemnització per l’assegurança de conveni sigui major, cosa que desgraciadament ocorre ben poc.

Normalment l’empresari está obligat a contratar una assegurança d’accidents per a cada treballador.

La majoria dels convenis col·lectius, especialment els que regulen les professions amb més risc d’accident (com la construcció), contemplen l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’accidents a nom de cada treballador. La quantitat d’aquesta assegurança l’estableix cada conveni col·lectiu. Generalment l’assegurança de conveni estableix una indemnització només quan la incapacitat o la mort sigui derivada d’un accident laboral o una malaltia professional.

Recordem a tots els que hagin tingut la desgràcia de sofrir un accident laboral que, independentment de si l’accident ha estat culpa del propi treballador o si hi ha hagut algun tipus de negligència per part de l’empresa, si derivat d’aquest accident laboral el treballador queda incapacitat per a exercir la seva professió és molt probable que tingui dret a la indemnització derivada del conveni col·lectiu.

Què passa si la meva empresa no ha contractat l’Assegurança??

Malgrat ser obligatori, moltes empreses no contracten aquesta assegurança. Aquesta pràctica pot suposar per a l’empresa una multa que oscil·la entre els 18.000 i els 90.000 euros, a més d’haver de pagar al treballador la quantitat que vingui reflectida en aquest conveni col·lectiu. És molt important saber que si l’empresa no tingués contractat aquesta assegurança al qual l’obliga el conveni col·lectiu, el treballador podrà reclamar-l’hi sempre a l’empresa.

Les empreses sense assegurança han de fer-se càrrec de la indemnització.

Les empreses que no contracten una assegurança d’accidents per la quantitat que estableix el conveni col·lectiu que regula la professió de cadascun dels seus treballadors serà responsable del pagament. El mateix ocorreria si es demostra que un treballador ha sofert un accident laboral sense mediar un contracte que reguli la relació laboral. Aquest treballador tindria dret a cobrar totes les prestacions a les quals hagués pogut tenir dret incloent la possible indemnització per l’assegurança de conveni, indemnització per responsabilitat civil i per descomptat les cobertures per incapacitat temporal o incapacitat permanent que estableix la legislació vigent.

Un treballador que sofreix un accident laboral amb lesions de gravetat pot tenir dret al següent:

 • Una pensió per incapacitat: Si les lesions sofertes incapaciten al treballador per a la realització de la seva professió habitual tindria dret a una pensió del 55% del seu salari o del 75% en els casos en els quals el treballador supero els 55 anys d’edat.
 • Una indemnització per l’assegurança de conveni: Com s’ha esmentat anteriorment, un treballador que hagi sofert un accident amb resultat d’incapacitat permanent ha d’estudiar si l’assegurança col·lectiva que regula la seva professió estableix l’obligatorietat per part de l’empresa de contractar una assegurança d’accidents.
 • Una indemnització per responsabilitat civil: En el cas que un accident laboral s’hagi produït perquè l’empresa no ha pres totes les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals adequades, el treballador podrà reclamar una indemnització per danys i perjudicis que en els casos d’incapacitat s’aconsegueixen generalment indemnitzacions entorn dels 100.000 euros.

Cal esmentar també que algunes empreses, generalment de gran grandària, a més d’aquesta assegurança que estableix el conveni , contracten per a les seves treballadores assegurances de vida complementaris que també són compatibles amb el cobrament de les assegurances de conveni..

Si tens dubtes sobre si et correspon aquesta indemnització per l’assegurança de conveni, no dubtis a consultar gratuïtament amb nosaltres. En DPG Legal i Indemnización por Accidente S.L. portem molts anys dedicats a la defensa dels interessos dels treballadors que sofreixen algun tipus d’incapacitat. Comptem amb advocats experts en accidents laborals. El nostre consell fonamental és que s’assessorin correctament.

Denuncio a la meva empresa després d’un accident?

Respecte al dubte que en moltes ocasions sorgeix sobre si es deu o no denunciar a l’empresa, la nostra resposta és sí. El treballador víctima d’un accident ha de denunciar quan hi hagi una responsabilitat o incompliment de les normes de seguretat per part de l’empresa o empresari. No fer-ho pot suposar que en el futur altres treballadors i companys puguin veure’s involucrats en nous accidents, a vegades de molta gravetat o fins i tot mortals.

Lesions permanents no invalidants

També existeix un concepte que sol generar bastant confusió en els treballadors i és el de lesions permanents no invalidants (LPNI). Les LPNI són indemnitzables en funció d’un barem. Les indemnitzacions són molt baixes, des dels 400 als 5.000 euros, i indemnitzen les lesions lleus que puguin sofrir els treballadors que sofreixin un accident laboral. Aquesta indemnització és pagada per la mútua laboral, i és molt important que no es confongui aquesta amb la indemnització per assegurança de conveni o la indemnització per responsabilitat civil.

indemnització segur conveni

Reconeixement d’incapacitat després de l’acomiadament

Una de les consultes més habituals que rebem en el despatx relacionat amb els accidents laborals està relacionada amb la reclamació de l’Assegurança que estableix el conveni col·lectiu i la seva relació amb l’acomiadament del treballador.

Desgraciadament és molt habitual que quan un treballador sofreix un accident laboral o una baixa prolongada per malaltia comuna, l’empresa l’acomiadi reconeixent la improcedència de l’acomiadament. En aquests casos les asseguradores normalment declinen el pagament, perquè en la data en la qual es reconeix la incapacitat del treballador aquest ja no es troba inclòs en l’assegurança col·lectiva de l’empresa, o si es tractava d’una assegurança individual ja no hauria estat renovat. Si tenim en compte que el tribunal mèdic valora al treballador als 12 mesos de trobar-se en situació de baixa, per a les asseguradores això suposava l’excusa perfecta per a evitar el pagament, ja que la majoria dels treballadors en aquesta situació obtindrien la incapacitat fora del període de cobertura de l’assegurança.

El Tribunal Suprem declara responsable a la asseguradora.

Una sentència recent del Tribunal suprem que dictamina a favor del treballador immers en aquesta mateixa situació. El TS declara que l’asseguradora que cobria el risc al temps de l’accident, és la responsable del pagament de la indemnització encara que la declaració de la Incapacitat permanent Total (IPT) s’havia produït quan el contracte d’assegurança ja s’havia resolt respecte a l’accidentat, a conseqüència del seu acomiadament. El TS considera que les seqüeles ja eren definitives i invalidants des del moment de l’accident:

 • El treballador que prestava els seus serveis per a l’empresa XXXXX el 3-10-2009 sofreix un accident no laboral que produeix la secció total del nervi radial del braç dret per arma blanca, causant baixa per IT que finalitza amb la declaració per l’INSS de IPT amb efectes 2-10-2010. L’empresa tenia concertat amb una entitat asseguradora una assegurança col·lectiva d’accidents que cobria entre altres el risc de IPT. El treballador va estar assegurat fins al 5-12-2009 en què va ser acomiadat, reconeixent l’empresa la improcedència de tal mesura, amb abonament d’indemnització per aquest motiu.
 • El treballador presenta demanda reclamant solidàriament tant a l’asseguradora com a l’empresa la indemnització pactada en la pòlissa d’assegurança. S’estima la demanda per la sentència d’instància, i es desestima en suplicació en entendre que al temps de declarar-se la IPT ja no estava en l’empresa, ni inclòs en la pòlissa d’assegurança. Contra aquesta sentència s’interposa recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant el TS..
 • La qüestió debatuda consisteix a determinar si l’entitat asseguradora és responsable del pagament de la indemnització quan la data de la declaració de la IP és posterior a l’acomiadament del treballador.
 • El TS assenyala que la jurisprudència ha establert que el fet causant que determina l’obligació de l’empresa d’abonar la indemnització pactada en una assegurança contractada a aquest efecte es produeix amb la declaració d’incapacitat de l’INSS, tret que les seqüeles vistes en la data de la incapacitat temporal evidenciïn sense cap gènere de dubtes que el treballador es veurà afectat per una IP.
 • En el supòsit jutjat, la lesió que ha motivat la posterior declaració de IPT (secció total d’un nervi) ha quedat fixada des d’un principi, i és aquesta lesió la que posteriorment imposa el reconeixement i la declaració d’Incapacitat Permanent Total del treballador. A aquest efecte no existeix diferència entre el moment en què es va produir el sinistre i el moment en el qual va quedar fixada oficialment la IPT, és a dir, les malalties o seqüeles eren definitives i invalidants des d’un primer moment.
 • A més, la pòlissa d’assegurança concertada per l’empresa requereix que es trobi vigent al temps de l’accident, a l’ésser aquest el risc assegureu, i no al temps de les seqüeles que pugui deixar que ja no són risc, sinó una simple actualització d’aquest. És a dir, la data de l’accident és la que determina el règim legal i convencional aplicable, així com l’asseguradora responsable del pagament de la millora en què consisteix l’assegurança concertada.
 • Per això, s’estima el recurs de cassació per a unificació de doctrina i es confirma la sentència d’instància.

Conveni col·lectiu de la construcció: Indemnitzacions

Volem fer especial esment al conveni col·lectiu de la construcció per ser el gremi que més accidentalitat reporta i el que genera més indemnitzacions per l’assegurança de conveni col·lectiu.

El conveni col·lectiu de la construcció estableix les indemnitzacions que han de percebre els treballadors adscrits a aquest conveni en el supòsit de sofrir una incapacitat o defunció derivada d’un accident laboral o una malaltia laboral.

Les quantitats d’indemnització que estableix el conveni de la construcció són les següents:

 • Indemnització per incapacitat permanent total: 28.000 Euros
 • Indemnització per incapacitat permanent absoluta: 47.000 Euros
 • Indemnització per gran invalidesa: 47.000 Euros
 • Indemnització per defunció: 47.000 Euros

El conveni col·lectiu de la construcció també contempla una indemnització d’una mensualitat en el cas de defunció per malaltia o accident no laboral, excepte el Conveni col·lectiu de la construcció de Madrid que amplia aquesta indemnització a 4 mensualitats.

Conveni col·lectiu de Ferralla: Indemnitzacions

Des de 2018 existeix un conveni col·lectiu especial per als treballadors dedicats a l’elaboració, transformació, comercialització, col·locació i muntatge en obra d’acer i malles electrosoldades, per a armadures passives i formigó estructural, fins i tot quan siguin activitats que comportin alguna elaboració constructiva en obres civils, públiques i altres treballs, així com a tots els treballadors que, sigui com sigui la seva categoria professional, prestin els seus serveis per a les empreses dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest.

Aquest conveni col·lectiu de Ferralla estableix no sols indemnitzacions derivades d’accidents laborals sinó també d’accidents no laborals i malalties professionals. Però la major novetat és que també cobreix les lesions permanents no invalidants, és a dir qualsevol cicatriu o lesió que deixi una petita seqüela al treballador podria tenir una indemnització.

Aquest conveni obliga a les empreses adscrites al mateix a la contractació d’una assegurança per les següents quantitats:

 • Lesions, mutilacions i deformacions de caràcter definitiu i no invalidants 13.546 Euros
 • Incapacitat permanent total per accident laboral: 23.091 Euros
 • Incapacitat permanent total per accident no laboral: 16.728 Euros
 • Incapacitat permanent absoluta i Gran Invalidesa per accident laboral: 23.090 Euros
 • Mort per accident no laboral: 19.910 Euros
 • Mort per accident de treball o malaltia professional: 35.819 Euros

Conveni col·lectiu de Jardineria: Indemnitzacions

Un altre dels col·lectius que amb més assiduïtat acudeixen al nostre despatx per temes d’accidents laborals són els adscrits al conveni col·lectiu de Jardineria.

Aquest conveni estableix les següents indemnitzacions derivades d’accident laboral:

 • Incapacitat permanent Total: 18.030,36 Euros
 • Incapacitat permanent Absoluta: 18.030,36 Euros
 • Mort per accident laboral: 18.030,36 Euros

Conveni col·lectiu del metall: Indemnitzacions

Un dels convenis més complexos des del punt de vista de les indemnitzacions per accidents laborals és el conveni del metall o conveni de la siderometalurgia. Cada província té un conveni especial però ens centrarem solament en alguns per a mostrar la disparitat de criteris que arriba a tenir

Conveni Col·lectiu del metall de Madrid

Estranyament sent la capital i tenint una forta participació en la indústria estatal del metall, la Comunitat de Madrid no estableix indemnitzacions per accident laboral. Només inclou un complement per accident de treball i malaltia professional del 15% de la base reguladora per a la prestació per incapacitat temporal

Conveni Col·lectiu del metall de Barcelona

A diferència del de Madrid, el conveni col·lectiu del metall de Barcelona si que estableix les següents indemnitzacions derivades d’accident laboral:

 • Incapacitat permanent Absoluta: 20.864,13 Euros
 • Gran Invalidesa: 29.897,77 Euros
 • Mort: 26.548,92 Euros

Conveni Col·lectiu del metall de Sevilla

El conveni col·lectiu del metall de Sevilla estableix les següents indemnitzacions:

 • Incapacitat permanent derivada d’accident laboral o no laboral: 7.500 Euros
 • Mort o gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta derivada d’accident laboral o accident no laboral: 15.000 Euros
 • Mort natural: 7.500 Euros

Conveni Col·lectiu del metall de Valencia

Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de subscriure una assegurança que cobreixi les contingències d’incapacitat permanent absoluta per a tota mena de treball i mort i gran invalidesa a favor de tots i cadascun dels treballadors per accident laboral, accident no laboral o malaltia professional per un capital de 25.800 Euros

Conveni Col·lectiu del metall de Badajoz

Estableix una indemnització en cas mort o incapacitat permanent absoluta en cas d’accident laboral de 21.232 Euros

Preguntes freqüents

Com esbrino com és el meu conveni col·lectiu?

El conveni col·lectiu sol aparèixer gairebé sempre en la part de darrere del contracte. Si el contracte no recull el conveni pel qual es regeix el treballador caldria mirar el CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques).

Si no ets capaç d’esbrinar-ho nosaltres et podem ajudar. Fes clic aquí.

Tinc segur del conveni si sofreixo un accident in itineri?
L’accident in itineri (aquell que ocorre de camí de casa al treball o viceversa) es considera accident laboral amb caràcter general. De tal forma que si aquest accident deriva en una incapacitat laboral tindries dret a cobrar la indemnització que estableixi el teu conveni col·lectiu. Per a més informació, fes clic aquí.

Tinc dret a indemnització de conveni si sóc treballador autònom?

El treballador autònom és alhora treballador i empresari. És el seu propi cap pel que en teoria és ell, l’encarregat de contractar aquesta assegurança pel que a efectes pràctics es pot dir que no té dret a indemnització de conveni tret que hagi contractat una assegurança d’accidents que cobreixi aquesta contingència. Si ets treballador autònom pots obtenir més informació aquí.

El conveni de la construcció té assegurança de conveni?

La construcció és el sector amb major accidentalitat de tots. És per això que el conveni de la construcció estableix indemnitzacions en gairebé tots els graus d’incapacitat: Incapacitat total: 28.000 Euros, Incapacitat absoluta, Gran Invalidesa o Defunció: 47.000 euros.

Pots consultar la nostra guia d’accidents laborals aquí.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.