ES
CAT
Home indemnizaciones Accidentes laborales Què és i requisits per al recàrrec de prestacions per accident laboral

Què és i requisits per al recàrrec de prestacions per accident laboral

Per Carlos Cabañas, Advocat.
841
0
recàrrec de prestacions per accident laboral

El recàrrec de prestacions es pot iniciar per dos motius fonamentalment: d’ofici a càrrec d’Inspecció de treball o per denúncia del propi treballador.

 

El sistema de la seguretat social a Espanya garanteix unes prestacions mínimes o bàsiques per a totes les víctimes d’accidents laborals o per malalties comunes, però si hi ha una conducta especialment dolosa per part de l’empresari, tindrem dret a aquesta prestació addicional com a compensació. L’anomenat “restitutio in integrum”, o cosa que és el mateix, deixar-lo en una situació com la que tenia abans de l’accident aquí cobra tot el sentit, més si tenim en compte el mal econòmic que un accident d’aquest tipus provoca a les víctimes i familiars.

No és d’estranyar, encara que no sempre es compleixi, que sigui la pròpia constitució espanyola, en el seu article 40.2 implica l’obligació de tots de vetllar per la seguretat i higiene en el treball.

Què és el recàrrec de prestacions?

El recàrrec de prestacions és l’increment del 30% al 50% de totes i cadascuna de les diferents prestacions econòmiques relacionades amb la seguretat social que es produeixin per un accident laboral i una omissió de mesures de seguretat. Entre les diferents prestacions es troben principalment la incapacitat temporal o baixa, les lesions permanents no invalidants, la incapacitat permanent parcial , la incapacitat permanent total i la incapacitat permanent absoluta i la gran invalidesa.

Requisits per al recàrrec de prestacions

Perquè un inspector laboral pugui determinar un recàrrec en les prestacions s’han de donar uns requisits bàsics:

  1. S’ha de produir un accident de treball o una malaltia professional
  2. Que la víctima tingui dret a percebre prestacions econòmiques per la seguretat social
  3. Existència d’un incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals.
  4. RRelació causal entre l’omissió de mesures de seguretat i el resultat lesiu
  5. Que d’aquestes lesions sorgeixi un dret al cobrament d’alguna mena de prestació enfront de la Seguretat Social.

Quantia del recàrrec de prestacions

La quantia d’un recàrrec de prestacions varia entre el 30 i el 50% per a adequar aquest recàrrec a la gravetat de la infracció de la normativa de prevenció de riscos laborals de tal forma que davant una infracció lleu correspondria un recàrrec del 30%, davant una infracció greu un recàrrec del 40% i davant una molt greu un 50% de recàrrec en les prestacions.

El subjecte responsable del pagament del recàrrec és exclusivament l’empresari infractor. Existeix la prohibició expressa d’assegurar aquest risc. No existeixen responsables subsidiaris i la responsabilitat sol quedar sempre clara excepte en alguns casos en els quals intervenen més d’un subjecte responsable en tractar-se de treballs compartits per diferents empreses en règim de contracta i subcontractes…

Es parla doncs en aquests casos de responsabilitat solidària entre diverses empreses.
Des del punt de vista pràctic cal assenyalar que és el propi INSS qui s’encarrega de tot el relacionat amb aquest recàrrec de prestacions des del principi fins al cobrament definitiu de les quantitats per part del treballador accidentat. La Tresoreria de la Seguretat Social s’encarregarà de la capitalització d’aquestes quantitats (en els casos per exemple de IPT o IPA)

Finalment ressenyar que el cobrament del recàrrec de prestacions és compatible amb el cobrament d’altres indemnitzacions per responsabilitat civil o per l’assegurança que estableix el conveni col·lectiu. De fet per reclamar una indemnització per omissió de mesures de seguretat no hi ha res tan efectiu que comptar amb una acta d’infracció i un recàrrec de prestacions per a assegurar-se la viabilitat de la reclamació de la indemnització per aquest accident laboral.

Referent a aquest assumpte del recàrrec de prestacions econòmiques de la seguretat social per accidents de treball existeix molta polèmica, no sols en les quanties sinó també en si és suficient un incompliment de l’empresari ha de ser dolós o simplement n’hi ha prou amb una concurrència de culpes, per això, sempre recomanem comptar amb un advocat especialista en indemnitzacions per accidents laborals que defensi els nostres drets no sols enfront de l’empresa, sinó també enfront de les possibles decisions que prengui la seguretat social respecte al mateix.

Termini per a reclamar el recàrrec de prestacions

El termini que té un treballador per a presentar una reclamació d’un recàrrec de prestacions és de 5 anys. Si Inspecció de treball no va actuar d’ofici és el treballador el que ha de prendre la iniciativa i denunciar si ha sofert un accident de treball en el qual pugui haver-hi hagut una negligència de l’empresa o qualsevol omissió de mesures de seguretat.

Recàrrec de prestacions amb Incapacitat permanent

Quan l’accident laboral sofert pel treballador és de tal entitat que li incapacita per al desenvolupament del seu treball habitual o fins i tot per a qualsevol mena de treball, les quantitats a les quals pot haver de fer front l’empresari que va incórrer en una omissió de mesures de seguretat comença a aconseguir unes xifres tan elevades que pot posar en risc la continuïtat de la seva empresa.

Perquè s’entengui amb un exemple imaginem-nos un treballador de 30 anys que a causa de l’accident de treball li reconeixen una incapacitat permanent absoluta, és a dir que no pot realitzar cap mena de treball.

Suposem que el salari d’aquest treballador era de 1000 euros mensuals i Inspecció laboral li imposa un recàrrec de prestacions del 50%, significarà que l’empresari haurà de fer front a un pagament de 500 euros mensuals fins que el treballador es retiri que en el cas de l’exemple significaria una indemnització total de 210.000 Euros.

A aquesta quantitat caldria afegir la indemnització per danys i perjudicis que com es podrà comprovar en aquesta calculadora d’indemnitzacions per accidents laborals, podria suposar fàcilment altres 300.000-400.000 euros d’indemnització.

càlcul d'indemnització

Recàrrec de prestacions en empreses insolvents

Desgraciadament no sempre que Inspecció de treball determina l’existència d’un recàrrec de prestacions favorable a un treballador que hagi sofert un accident laboral, aquest és cobrat amb facilitat pel treballador.

Les empreses normalment contracten assegurances de Responsabilitat civil i fins i tot assegurança d’accidents que cobreixin la quantia que estableix cada conveni col·lectiu. No obstant això el recàrrec de prestacions no està subjecte a cobertura per cap assegurança ja que és un concepte més semblant a una multa o sanció que imposa un Inspector per a donar un escarment a l’empresari i intentar que s’incrementi la conscienciació pel que fa a la salut laboral i prevenció de riscos laborals.

En l’hipotètic cas que una empresa no pagui el recàrrec per insolvència d’aquesta, el treballador es veurà obligat a contractar el servei d’advocats com nosaltres que iniciarem una reclamació judicial enfront de l’empresari que es veurà obligat a respondre amb els seus béns personals.

Normalment aquestes reclamacions acaben en llargs processos que s’encadenen els uns amb els altres ja que en nombroses ocasions els petits empresaris incorren en altres delictes com l’alçament de béns tractant de protegir els seus habitatges i altres béns potencialment embargables , arribant fins al cas de vendre totes les seves propietats i posar els diners a nom d’un familiar per a evitar fer front al recàrrec de prestacions.

Recorda:

Inspecció de treball només actua d’ofici si l’accident ha estat considerat greu o molt greu. La realitat és que la majoria dels accidents greus no són considerats com a tal per les mútues laborals pel que en la majoria dels casos, és el propi treballador el que ha de presentar una denúncia si vol aconseguir el recàrrec de prestacions i la indemnització per l’accident laboral sofert.

En la denúncia és important que orientis a l’Inspector sobre quals creïs que han estat les possibles fallades de seguretat.

Identifica en la denúncia als treballadors que han presenciat l’accident i creguis que poden servir-te de testimonis per a corroborar el relat del teu accident laboral.

No dubtis a cridar-nos abans de presentar cap denúncia o fer algun pas en fals. Recorda que nostra assessorament és totalment gratuït.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.