ES
CAT
Home indemnizaciones Com reclamar una indemnització laboral

Com reclamar una indemnització laboral

Per Carlos Cabañas, Advocat.
537
0
reclamar per la via civil o pel penal

Per a reclamar una indemnització per un accident laboral es necessita contractar no sols amb advocats laboralistes especialitzats en reclamació d’indemnitzacions sinó també amb perits mèdics especialistes en la valoració del mal corporal..

En el nostre despatx d’advocats posem a la disposició dels nostres clients un equip d’advocats i de perits mèdics sense cap bestreta. Nosaltres paguem el perit mèdic i només cobrarem en cas d’aconseguir una indemnització un percentatge pactat.

Laboral o penal?

La decisió d’aquest despatx d’advocat de decantar-se per la via social en detriment de la via penal està principalment motivada pel termini de cobrament.

Depenent de la mena d’accident i, sobretot, de la seva gravetat, trobarem dues vies per a reclamar judicialment una indemnització per accident de treball. Són les següents:

Reclamació d’indemnització per via penal

Reclamació d'indemnització per via penalEn l’actualitat, les indemnitzacions per accidents laborals només es reclamen per aquesta via quan es tracta d’accidents d’extrema gravetat o defuncions en els quals la policia actua d’ofici i inicia unes diligències preliminars en el jutjat d’instrucció per a dilucidar si va haver-hi algun tipus de delicte contra la salut dels treballadors.

En accidents d’extrema gravetat, la recomanació habitual sol ser mantenir oberta la via penal després de la instrucció d’ofici.

En aquests casos sempre recomanem deixar al jutjat que instrueixi les proves que consideri pertinents i faci les perquisicions oportunes. Una vegada s’ha procedit a la fase d’instrucció és quan l’advocat ha de decidir si se segueix per aquesta via o no.

Normalment l’aconsellable sempre és mantenir aquesta via de reclamació oberta una vegada que s’ha iniciat d’ofici. Quan l’empresari responsable d’un accident en el qual ha pogut haver-hi una omissió de mesures de seguretat, que poden ser constitutives d’un delicte contra la salut dels treballadors, es troba normalment en una situació més complicada és més fàcil que forci a la seva assegurança a pagar la quantitat que reclamem. Aquesta circumstància es fa molt visible quan es tracta d’empreses importants com a grans constructores que clarament pressionen a les seves asseguradores a “acabar” amb aquests procediments i això facilita la nostra labor d’aconseguir la millor indemnització possible per als nostres clients.

Poques empreses compleixen totalment les normes de prevenció de riscos, per la qual cosa convé consultar-ho sempre en cas d’accident.

No obstant això, no tots els accidents laborals poden reclamar-se per la via penal, en principi ha d’haver-hi algun tipus d’omissió de mesura de seguretat que sigui punible des del punt de vista penal com un judici de falta o com un delicte contra la salut dels treballadors. Un exemple d’indemnització per accident laboral que podria reclamar-se únicament per la via social és la d’un treballador al qual se li desploma el sostre damunt. En aquest cas, és l’assegurança de responsabilitat civil de l’empresa qui hauria de pagar una indemnització al treballador, però si l’empresa no ha comès cap omissió de mesura de seguretat no és un cas reclamable per la via penal.

Reclamació d’indemnització per via social

Molts despatxos d’advocats descarten aquesta via pel cost que els suposa de realitzar una valoració del mal corporal i pagar al perit mèdic perquè el ratifiqui en judici. Nosaltres correm amb aquesta despesa i així agilitem els terminis de cobrament dels nostres clients

En la resta d’accidents de treball en els quals no ha estat necessària la intervenció de la policia o guàrdia civil, l’habitual per als despatxos d’advocats especialitzats en accidents de treball és iniciar un procediment de reclamació de la indemnització en els jutjats socials. El procediment es converteix així en una reclamació relativament ràpida el termini de la qual el determina fonamentalment el temps de curació de l’accidentat, ja que la demanda no es pot presentar fins que les lesions s’han estabilitzat i comptem amb un informe pericial realitzat per un dels nostres metges especialistes en la valoració del mal corporal.

Encara que no es pugui presentar la demanda fins que les lesions no estiguin estabilitzades, el procediment pot anar agilitant-se mitjançant la sol·licitud de diligències preliminars. Consisteixen a sol·licitar al jutjat que vagi “avançant treball” recaptant la informació que més endavant necessitarem, com per exemple:

  • Informe d’Inspecció
  • Actes d’infracció
  • Informes de prevenció de riscos laborals de l’empresa
  • Pòlisses d’assegurança de l’o les empreses implicades
  • Testificals
  • Etc.

Passos per a reclamar una indemnització per accident laboral

Quan un treballador sofreix un accident laboral ha de saber que possiblement té dret a fer una reclamació per aquest accident. Si l’accident laboral ha estat derivat d’una omissió de mesures de seguretat pot reclamar a la seva empresa una indemnització per danys i perjudicis, ja que si s’haguessin pres totes les mesures de seguretat adequada aquest accident no s’hagués produït.

Com començar una reclamació per accident laboral

Si has sofert un accident laboral poden haver ocorregut dos supòsits:

  1. Que l’accident hagi estat reconegut com a greu per la mútua laboral.
  2. QQue l’accident no hagi estat reconegut com a greu.

En els casos en els quals la mútua considera que les lesions són de gravetat estan obligats a comunicar-li-ho  a Inspecció de Treball. En aquests casos, un inspector de treball actua d’ofici i visita el lloc de l’accident en les següents 24 hores. Si no és considerat greu no es produeix aquesta inspecció, tret que el treballador present pel seu compte una denúncia en una Delegació provincial d’Inspecció de treball i seguretat sociall.

És important i convenient que es produeixi una inspecció de treball després de l’accident

Òbviament quan actua inspecció d’ofici, es garanteixen millor els drets dels treballadors i facilita enormement la labor dels advocats especialistes en reclamació d’indemnitzacions per accidents de treball. Per usar un símil, es podria dir que l’informe d’inspecció és tan important com l’atestat en un accident de trànsit. Si l’inspector considera que l’empresa no va prendre totes les mesures de seguretat exigible aixecarà una acta d’infracció i fins i tot, si ho considera oportú, condemnarà a l’empresa a pagar un 30-50% de recàrrec de prestacions al treballador lesionat (a part de la indemnització per danys i perjudicis).

En els casos en els quals no existeix un informe d’inspecció, nosaltres sempre aconsellem als nostres clients que presentin denúncia en Inspecció de treball, independentment que nosaltres presentem també una denúncia en els jutjats. El problema és que en moltes ocasions el lesionat la presenta massa tard i l’inspector no pot determinar si va haver-hi algun tipus de negligència. Això no vol dir que la reclamació ja no es pugui dur a terme però òbviament ens obliga a recórrer a altres mitjans de prova com a testimonis, pericials o la pròpia perícia de l’advocat fent les preguntes adequades quan es mana declarar als imputats.

Si en els accidents de trànsit sempre es diu que l’especialització és important en els accidents laborals és imprescindible per a defensar correctament els interessos dels lesionats.

Com interposar una demanda per accident laboral

Quan un treballador sofreix un accident laboral té dret a una indemnització. Per a això, disposa de dues opcions diferenciades: demandar l’accident laboral o denunciar-lo. El més habitual és que l’empleat denunciï l’ocorregut, però existeix cert desconeixement sobre com és el procediment. Es tracta, simplement, de posar els fets en coneixement de la Inspecció de Treball. El problema sorgeix quan els treballadors dubten a denunciar a l’empresa per por de perdre el seu treball. Normalment, qualsevol advocat especialitzat en accidents laborals recomana interposar la denúncia, sobretot si es tracta d’un sinistre d’una certa gravetat.

Abans d’iniciar qualsevol procediment, és important assegurar que realment es tracta d’un accident de tipus laboral. El sistema de Seguretat Social a Espanya el regula en l’article 115 de la Llei General de la Seguretat Social. Com a norma general, s’estableix que l’accident laboral és aquell en el qual la culpa del mateix no es pugui imputar al 100% al propi empleat. Per exemple, l’accident ha de produir-se a causa d’una negligència per part de l’empresa o l’empresari, per la falta de formació adequada, falta d’equips de protecció adequats o qualsevol altra circumstància que acrediti l’ accident laboral.

Quan la sol·licitud presentada en la Inspecció Laboral és admesa a tràmit, si volguéssim optar per la via penal, seriosa el moment d’interposar una denúncia davant el Jutjat d’Instrucció. En aquest cas, el treballador serà examinat per un mèdic forense que determinarà quin és l’abast de les lesions i, per tant, quina indemnització mereix.

La perícia de l’advocat és clau per a guanyar un cas d’accident laboral.

En l’altre supòsit, abans d’interposar una demanda per accident laboral caldrà presentar un document de conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC). Aquest organisme s’encarregarà d’organitzar una trobada entre totes les parts implicades en el procés, en un termini màxim de 15 dies, amb l’objectiu d’arribar a un acord. En cas que aquest no s’aconsegueixi, caldrà presentar el model de demanda davant el Jutjat social. Arribats a aquest punt, serà necessari que un perit especialitzat realitzi un diagnòstic sobre les lesions, ja que en la demanda que es presentarà en el jutjat haurà de contemplar-se la indemnització reclamada per la víctima de l’accident. En aquests casos la perícia de l’advocat especialitzat en accidents serà fonamental per a guanyar el cas.

EAquest tipus de procediments sol demorar-se menys que un procés penal a l’ús. No obstant això, quan l’accident o les lesions sofertes són de gravetat també s’obrirà un procés penal. El procés pot demorar-se, sent necessari demostrar que l’empresa té una responsabilitat civil en l’accident perquè el treballador pugui cobrar allò que li correspon.

Tot empleat ha de conèixer els seus drets i saber que en cas d’accident pot rebre una indemnització.

En qualsevol cas, encara que comprensible, la por a l’acomiadament no hauria de ser mai un obstacle per a reclamar una indemnització per part de la víctima d’un accident laboral. Això és especialment necessari si l’accident s’ha produït a conseqüència d’una falta o relaxació per part de l’empresa en el compliment de la legislació sobre prevenció de riscos laborals. Moltes empreses incompleixen les seves obligacions de prevenció, i no reclamar un accident pot implicar que es mantinguin riscos que permetin accidents futurs, fins i tot de major gravetat.

Després d’interposar la demanda el treballador pot tenir dret a percebre diverses indemnitzacions compatibles entre si. D’una banda, la de l’assegurança per Responsabilitat Civil en l’accident i, per l’altre l’ assegurança de convenio, obligatori en molts casos.

Termini per a reclamar danys i perjudicis per accident laboral

EEl treballador disposa d’un termini de prescripció d’un any per a reclamar a l’empresa la indemnització de danys i perjudicis derivats d’accident de treball. El còmput d’aquest termini s’inicia amb l’estabilització de les seqüeles i, en el cas d’Incapacitat Permanent, quan adquireix fermesa la resolució de l’INSS que definitivament resol sobre les prestacions d’aquesta.

Si aquesta resolució no és impugnada, el còmput s’inicia una vegada transcorregut el termini de 30 dies establert per a formular la reclamació prèvia enfront d’aquesta resolució. Anteriorment es venia entenent que el còmput s’iniciava en la data de la notificació de la resolució de l’INSS, fins que el Tribunal Suprem va estimar el recurs de cassació per a la unificació de doctrina:

Unificació de doctrina del Tribunal Suprem sobre la reclamació de danys i perjudicis (doctrina 5-7-17, EDJ 151663)

Un treballador va sofrir un accident de treball pel qual se’l va reconèixer, mitjançant resolució de l’INSS de 3-2-12, la prestació de de incapacitat permanent parcial. Ni l’empresa ni el treballador van presentar reclamació prèvia enfront de la resolució ni aquesta va ser impugnada judicialment. El 11-2-2013, el treballador presenta demanda en reclamació dels danys i perjudicis derivats de l’accident de treball. El Jutjat social desestima la demanda acollint l’excepció de prescripció al·legada per l’empresa. Enfront de la sentència confirmatòria del TSJ Astúries, el treballador interposa recurs de cassació per a la unificació de doctrina sostenint que el dia inicial del còmput del termini de prescripció no és el de la data de resolució de l’INSS que va reconèixer la prestació de IPP, com entén la sentència recorreguda, sinó el moment en què aquesta resolució va guanyar fermesa una vegada transcorregut el termini de 30 dies de què disposaven les parts per a formular reclamació prèvia contra aquesta.

Quan comença el còmput per al termini de prescripció d’una any?

La qüestió que es planteja és determinar quin ha de ser el dia inicial per al còmput del termini de prescripció d’un any, del qual disposa el treballador per a exercitar contra l’empresa l’acció de reclamació dels danys i perjudicis derivats d’accident de treball, quan les parts s’adhereixin a la resolució administrativa que declara la incapacitat permanent del treballador.

És doctrina del TS que el termini de prescripció per a reclamar a l’empresa danys i perjudicis derivats d’accident de treball no pot començar a córrer fins que no adquireixi fermesa la resolució que definitivament resolgui sobre les prestacions de seguretat social a les quals tingui dret el beneficiari i, en el seu cas la contingència de la qual derivin, i quedin d’aquesta manera establertes les quantitats que hagin de deduir-se del total indemnitzatori a reclamar a l’empresa.

El termini no pot començar a córrer fins que la resolució sigui ferma.

Conforme a aquests supòsits, no hi ha cap dubte que quan la resolució de l’INSS és impugnada en via judicial, el dies a quo és el moment en què s’esgota el procés amb la notificació de la sentència que posi fi a aquest. El problema sorgeix quan les parts s’adhereixen a la resolució de l’INSS. En aquest cas, ha d’esperar-se també a la fermesa de la resolució administrativa. El moment inicial per al còmput de la prescripció no pot ser un altre que el de la preclusió del termini de 30 dies de què disposen les parts per a formular la reclamació prèvia perquè fins al seu esgotament no esdevé ferm el resolt en aquesta. Només quan ha transcorregut el termini per a formular la reclamació prèvia, pot realment entendre’s que la part s’aquieta al seu contingut, perquè si el termini no ha transcorregut, encara disposa de la possibilitat d’impugnar la resolució.

Pujar

Advocats especialitzats en accidents laborals

En Indemnización por Accidente posem a la seva disposició els millors advocats laborals i especialistes en reclamació d’incapacitats derivades d’accidents laborals. En un accident de treball són molts els factors i elements a considerar, per la qual cosa tot aquell que sofreixi una lesió en un accident laboral hauria d’assessorar-se amb advocats especialitzats en accidents laborals.

La reclamacions per accidents laborals són llargues i complexes, per la qual cosa requereixen advocats especialitzats.

La reclamació d’indemnitzacions en cas d’accident laboral és llarga i complexa. El temps mitjà de cobrament d’una indemnització ronda els dos anys, i varia en funció dels mètodes de prova (testimonis, informes d’inspecció, etc.) i la dinàmica de l’accident es pot reclamar a través de la jurisdicció penal o de la laboral. El termini per a iniciar aquesta reclamació també varia, perquè es podria considerar un any des de l’estabilització de les lesions o 3 anys en cas que fos considerat un delicte contra la salut dels treballadors.

Si un treballador ha sofert un accident laboral, ha d’assessorar-se amb especialistes tant referent a la indemnització per omissió de mesures de seguretat com a les possibles indemnitzacions per incapacitat o per assegurança de conveni. En massa ocasions la reclamació d’indemnització per accident laboral no es realitza de la forma que millor convé als interessos del treballador degut al desconeixement sobre quins són els drets que li assisteixen davant un accident laboral. La dificultat i especificitat d’aquests casos requereixen de la intervenció d’advocats especialistes en dret penal i advocats especialistes en dret laboral, depenent de les circumstàncies en les quals es va produir aquest accident.

En Indemnización por Accidente oferim assessorament gratuït a través dels nostres advocats laboralistes en tots els temes relacionats amb els accidents de treball:

Jesús Pascual López

Jesús Pascual, advocatAdvocat col·legiat del ICAM nº 75730

Advocat especialista en accidents laborals amb més de 8 anys d’experiència. Responsable del Departament Laboral de Indemnización por Accidente S.L. y del Departament de Incapacitats de Indemnización por Accidente S.L.

 

Carlos Cabañas

Carlos Cabañas advocat Indemnización por AccidenteAdvocat col·legiat del ICAM nº 118602

Advocat especialitzat en reclamació de danys i perjudicis derivats d’accidents de treball en la jurisdicció social i penal, a més de la gestió de procediments de recàrrec de prestacions per faltes de mesures de seguretat i actes d’infracció.

 

Ana Inés Martinez

Advocat col·legiat del ICAM nº 129.600

Ana Inés Martínez, advocada per accidents laboralsGraduada en Dret per la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (2012-2016). Amb posterioritat va realitzar el Màster d’accés a l’advocacia en la Universitat Cardenal Cisneros- Adscrita a la Universitat Complutense (2016-2018). En aquest període, ha ampliat la seva formació jurídica realitzant el Programa Executiu Compliance Officer de la formació Wolters Kluwer S.A., així com un Curs d’Arbitratge i Mediació en la URJC. Inici la seva activitat professional jurídica per a l’empresa Serrabogados al juny de 2015.

 

Pujar

Preguntes freqüents

 

Com es reclama una indemnització per accident laboral?
Perquè un treballador pugui reclamar una indemnització derivada d’un accident laboral ha de demostrar que l’empresa va cometre algun tipus d’omissió de mesures de seguretat. Per això generalment la reclamació comença gairebé sempre amb una denúncia a Inspecció de Treball i després es contínua a través d’una demanda pel jutjat social. En altres ocasions en el qual la responsabilitat de l’empresa és clara o s’està reclamant la indemnització derivada del conveni la reclamació s’inicia a través d’una reclamació al Servei de Mediació Arbitratge i Conciliació (SMAC). Si vols saber com denunciar a Inspecció de Treball llegeix aquest article

 

Com es calcula la indemnització per accident laboral?
El calculo d’una indemnització per accident laboral es basa en el barem d’accidents de trànsit que s’usa per analogia per als accidents laborals, les caigudes en la via, agressions, mossegades de gos etc. Es precisa la intervenció d’un perit mèdic per a determinar el temps de curació que es va precisar, així com una valoració de les seqüeles físiques, psíquiques i estètiques. Si vols saber més sobre com es valoren les indemnitzacions visita nostra calculadora online

 

Et poden condemnar a pagar costes si no es guanya?
El termini per a reclamar una indemnització per accident laboral és a priori d’un any des que s’estabilitzen les lesions. Per a entendre-ho millor un any des que s’obté l’alta laboral o des que un tribunal mèdic reconeix una incapacitat laboral. En definitiva, és un any des que es pot exercitar l’acció. No obstant això, en els casos en els quals l’accident laboral hagi estat degut a una omissió de mesures tan greu que pugui constituir un delicte contra la salut dels treballadors, es podria reclamar per via penal i el termini no prescriuria fins als 5 anys. Continua llegint més sobre . Sigue leyendo más sobre els accidents laborals

 

Quin és el termini per a reclamar una indemnització per accident laboral?
El termini per a reclamar una indemnització per accident laboral és a priori d’un any des que s’estabilitzen les lesions. Per a entendre-ho millor un any des que s’obté l’alta laboral o des que un tribunal mèdic reconeix una incapacitat laboral. En definitiva, és un any des que es pot exercitar l’acció. No obstant això, en els casos en els quals l’accident laboral hagi estat degut a una omissió de mesures tan greu que pugui constituir un delicte contra la salut dels treballadors, es podria reclamar per via penal i el termini no prescriuria fins als 5 anys. Continua llegint més sobre els accidentes laborales

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.