ES
CAT

L’accident laboral

Per Jesús Pascual, Advocat.
774
0
reclamació d'accident laboral

Si has tingut un accident laboral amb lesions tens dret a una indemnització. La manera de poder obtenir-la és demostrar algunes situacions concretes, per al que l’ajuda de advocats laborals pot resultar-te indispensable.

Dret a indemnització per un accident laboral

Aquests són els supòsits en els quals un accident laboral comporta indemnització:

 1. Falta de formació del treballador en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
 2. Omissió de mesures de seguretat col·lectives (xarxes de seguretat, etc)
 3. Falta de Pla de Prevenció de Riscos Laborals
 4. Falta d’avaluació dels riscos del treballador
 5. No lliura d’equips de protecció individual (casc, arnès, botes…)
 6. Realització de tasques alienes a les pròpies del lloc de treball
 7. Ús d’eines defectuoses, no homologades
 8. Lesions produïdes per un company, client, proveïdor, etc.

Si l’accident laboral no és culpa teva al 100%, pots exigir una indemnització.

Accident laobral per caiguda d'una bastida

En definitiva, es pot reclamar una indemnització per accident laboral sempre que la causa de l’accident no pugui ser imputada per complet al treballador que va sofrir les lesions. Sobre la base dels supòsits anteriors, pot comprendre’s fàcilment que considerar un accident 100% responsabilitat de l’empleat pot resultar molt complicat en la majoria d’ocasions, per la qual cosa és convenient consultar amb un advocat especialitzat en accidents.

Recorda la teva assegurança de conveni: podries tenir dret a una segona indemnització.

Generalment, les empreses tenen subscrita una pòlissa de responsabilitat civil que s’ha de fer càrrec de les indemnitzacions derivades dels accidents de treball. Però cal no confondre aquesta assegurança amb l’assegurança de conveni. El conveni col·lectiu pot obligar la teva empresa a subscriure un assegurança per incapacitat a nom del treballador, per la qual cosa aquesta segona indemnització també pot ser reclamable en cas d’accident laboral.

Pujar

Definició d’accident laboral

Dins dels accidents que es produeixen en l’àmbit del treball, poden distingir-se entre els següents: accident laboral:

 • Accident laboral: és aquell accident que sofreix un treballador durant la seva jornada laboral. S’inclouen també com a accidents laborals aquells denominats in itineri, és a dir, els que succeeixen en el trajecte de la seva casa al treball o viceversa. En aquests últims la indemnització està subjecta a les mateixes exigències que els accidents de trànsit, de tal manera que la indemnització només serà possible quan el lesionat no sigui culpable de l’accident.
 • Accident professional: lesions corporals sofertes pel treballador a conseqüència del treball que desenvolupi.

Accident de tipus laboral: que inclouen també els soferts per treballadors autònoms, sempre que aquests hagin sol·licitat aquesta cobertura a la Seguretat Social i abonin les quotes socials corresponents.

Hi ha accidents laborals greus que resulten en lesions que incapaciten al treballador per a l’acompliment del seu treball. En aquests casos gairebé sempre existeix una indemnització, independentment que la culpa hagi estat del treballador. Per a aquests casos poden cursar-se Reclamacions de Incapacitat.

Com és un accident laboral

Perquè un accident sigui considerat laboral, i com a conseqüència, susceptible d’indemnització, ha de complir les següents característiques:

 1. Que el treballador sofreixi una lesió corporal, física, psíquica o malaltia.
 2. Que sigui un treballador per compte d’altri o estigui donat d’alta en la contingència d’accident de treball com a autònom per compte propi o sigui soci treballador d’una societat mercantil.
 3. Que l’accident sigui amb ocasió o a conseqüència del treball.

Pujar

Per què es produeixen els accidents laborals?

Aquestes són les infraccions més habituals de les empreses en els accidents en l’acompliment d’un treball:

 • La falta de formació del treballador en Prevenció de Riscos Laborals.
 • La falta d’avaluació dels Riscos Laborals dels llocs de treball dels treballadors.
 • La falta de Mesures Col·lectives de Seguretat, (xarxes, baranes…).
 • La falta d’Equips de Protecció Individual (EPI’s) com a arnesos, botes, guants, etc.
 • La deficient coordinació entre les diferents empreses que intervenen en un mateix projecte.
 • La falta de delimitació ni senyalització de la zona de treball.
 • La falta de Pla de Seguretat i Salut en el Treball amb contingut adequat als riscos per a la seguretat dels treballadors.

Pujar

Els drets del treballador després d’un accident laboral

Quan un treballador sofreix un sempre tindrà dret a una indemnització quan l’accident produeixi unes seqüeles que li ocasionen un perjudici estètic o funcional (encara que no siguin de tal gravetat com per a incapacitar-li per a l’acompliment del seu treball). Aquesta indemnització per lesions permanents no invalidants suposa una indemnització basada en un barem que va dels 400 als 5.000 euros, aproximadament.

Aquesta indemnització la pagarà la mútua de treball independentment de com s’hagi produït l’accident laboral i de si va haver-hi algun tipus de negligència per part del treballador o de l’empresari.

Pujar

Tipus d’Accidents Laborals

La llei contempla diferents tipus d’accidents laborals.

En la legislació espanyola es consideren accidents professionals els següents:

 1. Els accident in itineri són considerats accidents laborals sempre que es produeixin en un recorregut directe entre el domicili habitual i el lloc de treball o viceversa..
 2. Els accidents de treball o professionals, inclosos els in itineri, ocorreguts a conseqüència de l’acompliment de càrrecs electius o caràcter sindical o de govern d’entitats gestores.
 3. Tots els accidents que ocorrin a conseqüència de les tasques executades pel treballador en interès del bon funcionament de l’empresa en compliment de les ordres de l’empresari, encara que siguin diferents a les establertes en la seva categoria professional.
 4. Els ocorreguts en actes de salvament o de naturalesa similar quan tinguin connexió amb el treball.
 5. Aquelles malalties, no catalogades com a malaltia professional, que es contreguin a conseqüència de la realització de la tasca professional.
 6. Les malalties o defectes, fins i tot patides amb anterioritat a l’accident, que s’agreugin a conseqüència d’aquest.
 7. Les malalties cardiovasculars, hemorràgies cerebrals o similars quan es produeixen a conseqüència del treball.

D’altra banda, no són considerats com a accidents de tipus laboral les següents excepcions:

 1. La imprudència temerària, encara que sí la imprudència professional.
 2. Els produïts mentre l’accidentat estigui cometent un acte dolós.
 3. Les malalties cardiovasculars, hemorràgies cerebrals o similars que malgrat produir-se en el lloc de treball, no són conseqüència de l’activitat professional.

Són susceptibles d’indemnització els accidents professionals causats per una infracció en les normes de prevenció de riscos laborals.

Accidents en el treball per caigudes en altura

Les caigudes en altura són un dels principals accidents que se sofreixen en els llocs de treball, especialment en el sector de la construcció, que deriven en indemnització, ja que la majoria són conseqüència d’una seguretat en el treball negligent o nul·la i d’una falta de prevenció de riscos laborals.

Les mesures bàsiques per a evitar les caigudes en altura que una empresa ha de prendre són les següents:

 1. Limitar la caiguda: A través de la col·locació de proteccions col·lectives.
 2. Eliminar o reduir les seves conseqüències: A través de l’ús d’equips de protecció individuals.
 3. Mesures Complementàries, entenent les següents:
 • Valorar les aptituds del treballador per al treball a exercir.
 • Formació adequada del treballador per a la realització de la tasca professional.
 • Coneixement per part del treballador dels riscos.
 • Aplicació de mesures de prevenció i protecció.

mitjans de proteccio Els mitjans de protecció que hauran d’aplicar-se a les mesures bàsiques per a evitar les caigudes d’altura durant l’acompliment de les funcions laborals són:

 1. Proteccions colectives: Baranes, cobertura de buits i xarxes de protecció.
 2. Proteccions individuals: Cinturó de seguretat, i dispositius individuals empleats en operacions d’elevació i descens.

L’absència de qualsevol d’aquestes mesures de seguretat en el treball podrà ser constitutiva d’una sanció per a l’empresa i d’una indemnització per al treballador en cas que la caiguda tingui com a resultat lesions corporals derivades d’un accident laboral.

Pujar

Reclamar una indemnització per accident laboral

Quan es pot reclamar indemnització per accidents laborals?

Es pot reclamar indemnització en cas d’accidents professionals i laborals quan aquest s’hagi produït per culpa o negligència de l’empresari en el compliment de les mesures de seguretat i salut en el treball. És a dir, quan l’accident sigui conseqüència d’una infracció de l’empresari.

Es pot sol·licitar indemnització per un accident laboral si aquest es produeix a conseqüència d’una infracció de l’empresari.

Per a sol·licitar una indemnització per accident laboral és important reunir en la documentació els resultats de les Inspeccions de Treball anteriors a la data de l’accident per si s’hagués aixecat una Acta d’Infracció, la qual cosa facilitaria el resultat positiu del litigi.

En cas d’accidents molt greus, la policia aixecarà atestat de l’ocorregut.

Qui s’ha de fer càrrec del pagament de la indemnització?

El responsable de pagament en cas d’un accident sofert en el treball (o in itineri) serà l’empresa culpable de l’accident i la seva entitat asseguradora de la responsabilitat civil.

En el cas que existeixin dues empreses responsables de l’accident, per exemple, una contracta i una principal, ambdues seran responsables solidaris en la majoria dels casos.

La gran majoria de les empreses compten amb una assegurança de responsabilitat civil, per la qual cosa després d’identificar a la companyia asseguradora, hem d’ampliar la demanda contra ella (Jurisdicció Social) o ser citada com a responsable civil subsidiari (Jurisdicció Penal).

Quin és el termini de Prescripció dels Accidents Laborals?

Com a norma general podem assenyalar que el termini de prescripció de l’acció penal és de 3 anys, mentre que en el cas de l’acció social, aquest termini es redueix a 1 any a partir de l’estabilització de les seqüeles, o en el seu cas, a partir de que sigui concedida la Incapacitat Permanent.

Pujar

La Inspecció de Treball i Seguretat Social

La Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) és l’organització administrativa responsable del control del compliment de les normes d’ordre social. Això inclou les responsabilitats administratives en què puguin incórrer empreses i treballadors, així com l’assessorament i informació a treballadors i empreses en matèria laboral i de seguretat social.

La ITSS compta amb inspectors de treball que vigilen que els empresaris i treballadors compleixin amb les obligacions en matèria laboral que estableix la legislació espanyola. L’actuació dels inspectors de treball i sotsinspectors d’ocupació és d’àmbit provincial depenent, cada província, d’una Direcció Territorial.

Aquests inspectors de treball seran també els encarregats d’imposar les sancions previstes a les empreses quan posen en perill la integritat dels treballadors, per incompliment de les seves obligacions laborals.

Si l’inspector de treball detecta algun tipus d’irregularitat en el compliment de les obligacions de l’empresa, aixecarà una Acta d’Infracció Sancionadora. Aquest Acta és la pedra angular per a donar suport a una reclamació d’indemnització per accident laboral.

En cas d’accidents greus o molt greus, la inspecció de treball actua d’ofici. En la resta d’accidents, haurà de ser el propi afectat el que presenti la denúncia.

La inspecció de treball després d’un accident laboral

Quan es produeix un accident laboral amb resultat de lesions l’única manera de reclamar amb èxit una indemnització per accident de treball és que quedi clarament fixada la responsabilitat de l’empresa en l’accident.

Com provar la responsabilitat de l’empresa en un accident laboral

La manera d’aconseguir provar la responsabilitat de l’empresa és que la Inspecció de Treball es personi en el lloc de l’accident, investigui les causes i posteriorment emeti un informe manifestant les infraccions comeses per l’empresari, establint que aquestes són la causa de l’accident. L’informe oficial que l’inspector de treball elabori serà fonamental per a la reclamació posterior d’una indemnització per l’accident laboral.

Com fer que la Inspecció de Treball investigui

La Inspecció de Treball només està obligada a intervenir d’ofici (és a dir, sense que ningú denunciï) quan l’accident sigui qualificat de greu per l’empresa. En moltes ocasions l’empresa qualifica un accident com a lleu sabent que ha estat greu, per a evitar la intervenció de la Inspecció de Treball i una possible sanció econòmica. Aquesta és un ardit molt habitual per part de moltes empreses, especialment habitual en sectors amb alta sinistralitat laboral (ocupacions on els accidents de treball són més freqüents).

El treballador accidentat té dret a sol·licitar la recerca del seu accident en la Direcció General de Treball.

També és freqüent trobar-nos amb casos de treballadors espantats per les possibles conseqüències d’interposar una denúncia contra la seva empresa. La por a l’acomiadament després d’un accident laboral fa que moltes negligències no siguin denunciades i, la qual cosa és pitjor, es continuïn produint després.

Per això, és recomanable que el treballador accidentat que entengui que el seu accident s’ha produït per negligència empresarial s’asseguri de saber si s’ha personat la Inspecció de Treball. Si no ho ha fet, el treballador està en el seu dret de presentar denúncia en la Direcció General de Treball a fi de que es procedeixi a investigar les causes del seu accident.

Si la Inspecció de Treball entén que l’accident s’ha produït per causa imputable a l’empresa sancionarà econòmicament a l’empresa. Una vegada sancionada l’empresa, les probabilitats del treballador de cobrar una indemnització pels danys soferts és molt alta. És a dir, que des de la perspectiva del treballador la reclamació de la intervenció de la Direcció General del Treball i la posterior sanció a l’empresa no té com a objectiu l’obtenció de la sanció en si, sinó l’exercici dels seus drets per a poder fer efectiva la indemnització que li correspongui a conseqüència de l’accident.

L’Acta d’Infracció

L’Acta d’Infracció és un document públic estès per un inspector laboral durant una Inspecció de Treball contra una empresa, en el cas que descobreixi que aquesta empresa no compleix amb les obligacions que marca la legislació en matèria laboral, de seguretat social, ocupació o prevenció de riscos laborals.

L’obertura d’una Acta d’Infracció dóna lloc a un procediment sancionador. En el cas que aquesta Acta sigui conseqüència d’un accident amb lesions, el treballador tindrà dret a una reclamació d’indemnització per aquest accident.

PPer a tenir dret a una indemnització per un accident de tipus laboral, aquest ha de ser conseqüència d’una infracció contra la legislació en matèria laboral, de seguretat social, ocupació o prevenció de riscos laborals per part de l’empresa.

És possible cobrar una indemnització per accident si no intervé la Inspecció de Treball?

Encara que l’ideal és que sigui la Inspecció de Treball qui ho estableixi, també és possible provar la responsabilitat empresarial per altres mitjans:

 • Mitjançant un atestat Policial.
 • Mitjançant testimonis.
 • Mitjançant l’assumpció de culpa per part de l’empresari o responsable.

Qualsevol d’ells incrementa les opcions d’aconseguir una indemnització perquè les asseguradores responen del pagament amb moltes menys reticències i el procés s’agilitza.

Incapacitat laboral per accident

La incapacitat laboral és independent de la causa de l’accident.

Cal recordar que independentment del resultat de l’informe d’inspecció de treball, si l’accident laboral incapacita al treballador per a l’acompliment del seu treball, segurament pot tenir dret a una indemnització la quantia de la qual ve contemplada en el conveni col·lectiu.

La incapacitat laboral és independent de la causa de l’accident, i recomanem sempre consultar a advocats especialitzats en dret laboral per a aclarir els dubtes i veure la millor manera de procedir enfront de la seguretat social.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.