ES
CAT
Home indemnizaciones Sense categoria Taules d’indemnització per accident

Taules d’indemnització per accident

Per Indemnización por Accidente, Despatx d'Advocats.
519
0
taules per calcular indemnització accident

Com s’apliquen les diferents taules per al càlcul de les indemnitzacions?

taules indemnització accident

En el present article s’explica detalladament la forma d’utilització de les taules per a calcular les indemnitzacions per accidents de trànsit des de l’any 2009, parell una informació més actualitzada li recomanem veure la nostra secció dedicada al Barem 2016 o bé utilitzar nostra calculadora de indemnitzacions.

En el cas de les indemnitzacions de cama i maluc, la puntuació d’una o diverses seqüeles que corresponguin a la mateixa articulació, membre, aparell o sistema, no poden superar juntes a la puntuació que correspongui per la pèrdua total, anatòmica o funcional d’aquest.

Aquestes taules corresponen a l’any 2009, i s’incrementen cada any segons l’IPC. La indemnització es calcula en funció de les taules que corresponguin a l’any en què es produeix l’alta mèdica, encara que l’accident s’hagi produït durant un any anterior.

Aquests punts els assigna el mèdic forense, i són aplicables a qualsevol mena de seqüela i qualsevol grau de gravetat. És important comprovar que el metge inclogui en el seu informe tots els danys i el seu abast real, incloent les seqüeles psicològiques i el perjudici estètic. També s’han d’incloure les conseqüències d’aquestes lesions, com per exemple que limitacions trobarà l’accidentat en el seu dia a dia i les seves tasques diàries. En el cas que l’informe no sigui correcte o complet s’haurà d’impugnar i sol·licitar al Tribunal una valoració nova.

En cas d’incapacitats, aquests són els criteris per a assignar una indemnització:

 • El sistema valora tots els danys i perjudicis que puguin ser ocasionats a una persona en un accident.
 • Aquestes s’equiparessin a la culpa de la víctima en el cas que aquesta sigui menor d’edat i l’accident es degui a la seva conducta o sigui conseqüència d’aquesta.
 • En aplicar els barems, l’edat que es té en compte és la de la víctima o els perjudicats en la data de l’accident.
 • Les indemnitzacions es reben per mort, lesions permanents (que produeixin invalidesa o no) i les incapacitats temporals.
 • A més de les indemnitzacions especificades en les taules, a l’indemnitzat se li pagaran també les despeses mèdiques. En les indemnitzacions per mort cal afegir el cost de l’enterrament i del funeral.
 • L’import de la indemnització per danys morals és igual per a totes les victimes.
 • Judicialment i en qualsevol moment es pot convenir que la indemnització sigui substituïda de manera parcial o total per una renda vitalícia per al perjudicat. Aquestes només podran ser modificades en el cas que les circumstàncies o els danys soferts que es van tenir en compte per a fixar la indemnització canviïn substancialment.
 • Aquestes indemnitzacions s’actualitzen cada any en funció de l’IPC
 • Per a determinar i concretar les lesions permanents i les incapacitats temporals cal un informe mèdic.
 • Per a atorgar una indemnització es té en compte a més:
 • Les seves circumstàncies econòmiques, incloent la seva capacitat d’ingressos i els ingressos perduts a causa del mal sofert.
 • Les circumstàncies familiars, personals i qualsevol altra circumstància excepcional que serveixi per a valorar el mal.
 • La indemnització pot disminuir (incloent les despeses mèdiques, enterrament, funeral, etc.) en el cas que la víctima també fos culpable de l’accident o de l’empitjorament de les seqüeles. També es tindran en compte les incapacitats que ja existien abans de l’accident i que puguin influir en el resultat final de les lesions.

GRAN INVALIDESA PERMANENT. BENEFICIARIS:

Les persones que estiguin incloses en el Règim General declarades en tal situació, qualsevol que sigui el motiu que l’origini, i que reuneixin les següents característiques:

 • Tenir menys de 65 anys en el moment del fet que causa la invalidesa i/o no reunir els requisits per a accedir a la pensió de jubilació si la incapacitat prové de contingències comunes.
 • Estar afiliades en citació d’alta, similar a l’alta o situació no d’alta.

Si la incapacitat deriva d’un accident laboral o una malaltia professional, el treballador es considera afiliat en ple dret i en alta, encara que l’empresari no hagi complert amb les seves obligacions. La vaga legal o el tancament patronal es consideren situacions d’alta especial. En el cas que la incapacitat derivi d’una malaltida comuna, o derivi d’un accident que no sigui laboral i el treballador no estigui donat d’alta ni d’alta assimilada, haurà d’haver acumulat prèviament un període de cotització.

PERÍODES DE COTITZACIÓ. Si deriva d’una malaltia comuna i el treballador està donat d’alta o alta assimilada:

 • Menor de 26 anys: El període genèric serà la meitat del temps transcorregut des que va complir 16 anys i la data del fet causant. No s’exigeix un període específic.
 • Si té 26 anys o més: El període genèric serà un quart del temps transcorregut des que va complir 20 anys i la data del fet causant. En tot cas el mínim serà de 5 anys. El període específic serà un cinquè del període de cotització exigible. Aquest haurà d’estar comprès entre els 10 anys immediatament anteriors al fet que causa la invalidesa, o a la data en la qual va cessar l’obligació de cotitzar (en el cas que s’accedeixi a la pensió des d’un alta o alta assimilada sense obligació de cotitzar). Això també s’aplica a les persones que no hagin completat el període específic, però provinguin d’una situació d’alta que sigui justament posterior a una altra situació d’alta o assimilada que no tingui obligació de cotitzar.

Per a això no es tenen en compte les fraccions d’edat inferiors a 6 mesos. Les superiors s’equipessin a mig any. Els períodes de cotització que resultin d’això s’arrodoniran, eliminant les fraccions de mes.

Si deriva de malaltia comuna o accident no laboral, en situació de no alta:

 • El període genèric de cotització serà de 15 anys, l’específic, 3 anys en els últims 10. Per a això es computen els “dies quota”.

Treballadors a temps parcial

Computen les cotitzacions efectuades en funció de les hores treballades, tant les ordinàries com les complementàries. Després d’això, es calcularà el seu equivalent en dies teòrics de cotització. Les fraccions s’arrodoniran a dies complets.

COMPATIBILITAT

Aquesta pensió no impedeix que es realitzin activitats, lucratives o no, que siguin compatibles amb l’estatus d’invàlid i que no representin un canvi en la seva capacitat per a treballar a l’efecte d’una revisió.

En el cas que permetin la seva inclusió en algun règim de la Seguretat Social s’està obligat a cursar l’alta i cotitzar. El beneficiari de la pensió haurà de comunicar-lo a l’entitat gestora de la pensió, ja sigui l’activitat per compte d’altri o pròpia

Complir aquestes obligacions no eximeix a l’entitat gestora de la pensió de les facultats de revisió que l’assisteixen.

INDEMNITZACIONS PER DEFUNCIÓ. Aquests són els factors que es tenen en compte a l’hora d’augmentar la indemnització per defunció:

FACTORS DE CORRECCIÓ PER DEFUNCIÓ DE L’ANY 2009. Circumstàncies familiars especials:

 • Discapacitat física o psíquica acusada (anterior a l’accident) del perjudicat/beneficiari: Si és cònjuge o fill menor: Del 75 al 100.
 • Si és fill major amb menys de vint-i-cinc anys: Del 50 al 75.
 • Qualsevol altre perjudicat/beneficiari: Del 25 al 50.

Víctima fill únic:

 • Si és menor: Del 30 al 50.
 • Si és major, amb menys de vint-i-cinc anys: Del 20 al 40.
 • Si és major, amb més de vint-i-cinc anys: Del 10 al 25.

Defunció de tots dos pares en l’accident:

 • Amb fills menors: Del 75 al 100..
 • Sense fills menors: amb fills menors Con hijos menores de vint-i-cinc anys: Del 25 al 75.
 • Sense fills menors de vint-i-cinc anys: Del 10 al 25.

Víctima embarassada amb pèrdua de fetus a conseqüència de l’accident:

 • Si el concebut fos el primer fill: Fins al tercer mes d’embaràs 13.104,69 €.
 • A partir del tercer mes: 34.945,85 €.

Si el concebut fos el segon fill o posteriors:

 • Fins al tercer mes: 8.736,46 €.
 • A partir del tercer mes: 17.472,91 €.

PERJUDICI ESTÈTIC:

Lleuger 1-6 puntos
Moderat 7-12 puntos
Mitjà 13-18 puntos
Important 19-24 puntos
Bastant Important 25-30 puntos
Importantíssim 31-50 puntos

COM S’UTILITZA EL BAREM:

 • El perjudici estètic és qualsevol modificació que afecti la imatge de la persona a pitjor.
 • El perjudici fisiològic i el perjudici estètic són 2 coses diferents. Quan conflueixen, la seva puntuació s’ha de fixar de manera separada. Una vegada obtingudes les puntuacions totals de cadascun, es valora segons la Taula de Puntuació de seqüeles per separat, i se sumen les quantitats obtingudes per a obtenir la indemnització bàsica per lesions permanents.
 • La puntuació s’adjudica en funció del mal estètic permanent que s’ha provocat en la persona. 50 punts corresponen a un mal del 100%..
 • La valoració es realitza ponderant el conjunt dels danys, no s’atribueixen puntuacions parcials a cadascun dels components del mal.
 • Es té en compte el perjudici en el moment que s’ha estabilitzat la lesió. El rescabalament d’aquesta és compatible amb el cost de les intervencions necessàries per a corregir el mal. Si no es pogués corregir, la importància del mal és major.
 • Un exemple de perjudici estètic importantíssim serien grans cremades, grans pèrdues de substància i grans alteracions de la forma facial i corporal.
 • L’edat i el sexe de la persona no són rellevants per a mesurar la intensitat del perjudici estètic.
 • Tampoc es té en compte com influeix el mal en les activitats tant laborals com extralaborals del perjudicat. Això es valora a través del factor de correcció de la incapacitat permanent.

ACCIDENTS EN TRANSPORT DE VIATGERS I EN TRANSPORT PÚBLIC

Aquests accidents es regeixen per barems diferents i assegurances diferents.

L’assegurança obligatòria de viatgers només s’aplica per al transport col·lectiu (Autobús, Metro, Vaixell, etc., és a dir, transports col·lectius per a més de nou passatgers, excloent turismes, motos, camions i taxis.). Al seu torn és compatible amb l’assegurança obligatòria de vehicles de motor. Finalment, és compatible amb la responsabilitat civil de l’empresa transportista. Per tant, un mateix accident pot comportar indemnitzacions diferents de barems diferents.

Exemples:

Accident en transport públic, com un autobús, a causa del conductor – S’indemnitza a través de l’Assegurança de Viatgers i de l’Assegurança de Vehicles de motor.

Accident en l’escala del tren de rodalies perquè aquestes estan en mal estat – S’indemnitza a través de l’Assegurança de Viatgers i del de Responsabilitat Civil de l’empresa

Barem d’assegurança de viatgers:

– LESIONS CORPORALS. Com es valoren les lesions corporals:

 • Si les lesions permanents produïdes no apareixen en la taula s’equipararan a alguna de les categories en funció del mal sofert segons ho estableixi l’informe mèdic.
 • Si els danys es poden incloure en diverses categories, es tindrà en compte la categoria de la lesió més greu.
 • En el cas que el perjudicat mori en els 18 mesos següents a la lesió i a conseqüència d’aquesta, s’haurà de complementar la indemnització.
 • La indemnització pot incloure lesions de diverses categories diferents, sempre que la suma dels imports no superi el valor de la primera categoria.
 • En el cas que l’accident provoqui un part prematur o avortament, la indemnització es calcularà de la següent forma.
  • Part prematur amb mort del fetus – S’equipararà a la tretzena categoria.
  • Part prematur sense mort del fetus – S’equipararà a la tretzena categoria per a atendre les despeses del nounat.
  • Avortament – El 50% del que s’estableix en la tretzena categoria
  • Part o avortament amb mort de la mare – Si del part o avortament, conseqüència de l’accident, resultés morta la mare, es considerarà, en tot cas, que la defunció és conseqüència de tal accident, però no es causarà la indemnització a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.