ES
CAT
Home Blog Page 3

Calculadora d’indemnitzacions per accident de trànsit: factors a tenir en compte, barems i exemples

0
calculadora indemnitzacions
Si has arribat fins aquí entenem que has tingut la mala fortuna d’haver sofert un accident de trànsit i vols saber què es pot fer o reclamar, quals són els teus drets i com podria ser l’import que et correspon com a indemnització.

En el nostre portal trobaràs informació abundant i específica sobre qualsevol tema relacionat amb les indemnitzacions i les lesions provocades en els accidents. En aquesta pàgina ens centrarem en com calcular la indemnització, què són els barems, com usar-los i finalment et mostrarem diversos exemples d’indemnitzacions reals gestionades des del nostre despatx d’advocats.

Esperem poder resoldre el teu dubtes. Recorda que tens a la teva disposició el nostre xat i telèfons si necessites ampliar o detallar informació sobre el teu cas.

Calculadora d’indemnització d’accidents de trànsit amb punts per seqüela

Sobre les siluetes que trobaràs a continuació estan reflectits els punts corporals més freqüents en els quals un accidentat sofreix una lesió. Només has de passar el ratolí sobre les zones de la figura humana per a veure els punts per seqüela i les quanties habituals que es paguen en cadascuna d’elles. Els punts de seqüela els estableix el Perit Mèdic especialitzat en mal corporal. Si encara no disposes d’aquesta valoració, no podràs realitzar l’estimació.

Tingues en compte que aquestes quantitats són aproximades i estan basades en molts anys d’experiència com a especialistes en reclamació d’indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit i accidents laborals. Cada persona és diferent i cada lesió també pel que cada cas cal valorar-lo de manera individual i per part d’un metge especialista en la valoració del mal corporal.

A aquests valors, hauràs de sumar els imports corresponents a incapacitats temporals, perjudicis econòmics, danys materials, etc.

Si la teva lesió és una cervicalgia sense punts per seqüela, per a calcular la indemnització aproximada, pots fer una estimació ràpida amb els imports per dia que trobaràs en la secció Incapacidat temporal o en el nostre exemple de d’indemnització d’esquinç cervical.

L’assegurança de conveni. Una indemnització addicional per a incapacitats o defunció

0
Els convenis col·lectius poden establir assegurances d'accident obligatoris

En la reclamació d’indemnitzacions per accidents laborals l’assegurança de conveni és el gran oblidat, especialment quan la reclamació d’un accident de treball la realitzen advocats no especialitzats en aquesta part del dret laboral.

Què és l’assegurança de conveni

En la majoria dels convenis col·lectius s’estableix l’obligatorietat per part de l’empresa de contractar una assegurança d’accidents per als casos d’incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i defunció. Aquest és l’anomenat ‘seguro de conveni’, amb el qual les companyies es podrien cobrir davant els riscos d’un accident laboral important. És a dir, que l’empresa està obligada a posar a la disposició dels seus treballadors d’una assegurança per valor del mínim que estableixi el conveni col·lectiu, encara que si l’empresa vol pot ampliar-ho i fer que la indemnització per l’assegurança de conveni sigui major, cosa que desgraciadament ocorre ben poc.

Normalment l’empresari está obligat a contratar una assegurança d’accidents per a cada treballador.

La majoria dels convenis col·lectius, especialment els que regulen les professions amb més risc d’accident (com la construcció), contemplen l’obligatorietat per part de l’empresari de contractar una assegurança d’accidents a nom de cada treballador. La quantitat d’aquesta assegurança l’estableix cada conveni col·lectiu. Generalment l’assegurança de conveni estableix una indemnització només quan la incapacitat o la mort sigui derivada d’un accident laboral o una malaltia professional.

Recordem a tots els que hagin tingut la desgràcia de sofrir un accident laboral que, independentment de si l’accident ha estat culpa del propi treballador o si hi ha hagut algun tipus de negligència per part de l’empresa, si derivat d’aquest accident laboral el treballador queda incapacitat per a exercir la seva professió és molt probable que tingui dret a la indemnització derivada del conveni col·lectiu.

Què passa si la meva empresa no ha contractat l’Assegurança??

Malgrat ser obligatori, moltes empreses no contracten aquesta assegurança. Aquesta pràctica pot suposar per a l’empresa una multa que oscil·la entre els 18.000 i els 90.000 euros, a més d’haver de pagar al treballador la quantitat que vingui reflectida en aquest conveni col·lectiu. És molt important saber que si l’empresa no tingués contractat aquesta assegurança al qual l’obliga el conveni col·lectiu, el treballador podrà reclamar-l’hi sempre a l’empresa.

Les empreses sense assegurança han de fer-se càrrec de la indemnització.

Les empreses que no contracten una assegurança d’accidents per la quantitat que estableix el conveni col·lectiu que regula la professió de cadascun dels seus treballadors serà responsable del pagament. El mateix ocorreria si es demostra que un treballador ha sofert un accident laboral sense mediar un contracte que reguli la relació laboral. Aquest treballador tindria dret a cobrar totes les prestacions a les quals hagués pogut tenir dret incloent la possible indemnització per l’assegurança de conveni, indemnització per responsabilitat civil i per descomptat les cobertures per incapacitat temporal o incapacitat permanent que estableix la legislació vigent.

Un treballador que sofreix un accident laboral amb lesions de gravetat pot tenir dret al següent:

 • Una pensió per incapacitat: Si les lesions sofertes incapaciten al treballador per a la realització de la seva professió habitual tindria dret a una pensió del 55% del seu salari o del 75% en els casos en els quals el treballador supero els 55 anys d’edat.
 • Una indemnització per l’assegurança de conveni: Com s’ha esmentat anteriorment, un treballador que hagi sofert un accident amb resultat d’incapacitat permanent ha d’estudiar si l’assegurança col·lectiva que regula la seva professió estableix l’obligatorietat per part de l’empresa de contractar una assegurança d’accidents.
 • Una indemnització per responsabilitat civil: En el cas que un accident laboral s’hagi produït perquè l’empresa no ha pres totes les mesures de seguretat i prevenció de riscos laborals adequades, el treballador podrà reclamar una indemnització per danys i perjudicis que en els casos d’incapacitat s’aconsegueixen generalment indemnitzacions entorn dels 100.000 euros.

Cal esmentar també que algunes empreses, generalment de gran grandària, a més d’aquesta assegurança que estableix el conveni , contracten per a les seves treballadores assegurances de vida complementaris que també són compatibles amb el cobrament de les assegurances de conveni..

Si tens dubtes sobre si et correspon aquesta indemnització per l’assegurança de conveni, no dubtis a consultar gratuïtament amb nosaltres. En DPG Legal i Indemnización por Accidente S.L. portem molts anys dedicats a la defensa dels interessos dels treballadors que sofreixen algun tipus d’incapacitat. Comptem amb advocats experts en accidents laborals. El nostre consell fonamental és que s’assessorin correctament.

Denuncio a la meva empresa després d’un accident?

Respecte al dubte que en moltes ocasions sorgeix sobre si es deu o no denunciar a l’empresa, la nostra resposta és sí. El treballador víctima d’un accident ha de denunciar quan hi hagi una responsabilitat o incompliment de les normes de seguretat per part de l’empresa o empresari. No fer-ho pot suposar que en el futur altres treballadors i companys puguin veure’s involucrats en nous accidents, a vegades de molta gravetat o fins i tot mortals.

Lesions permanents no invalidants

També existeix un concepte que sol generar bastant confusió en els treballadors i és el de lesions permanents no invalidants (LPNI). Les LPNI són indemnitzables en funció d’un barem. Les indemnitzacions són molt baixes, des dels 400 als 5.000 euros, i indemnitzen les lesions lleus que puguin sofrir els treballadors que sofreixin un accident laboral. Aquesta indemnització és pagada per la mútua laboral, i és molt important que no es confongui aquesta amb la indemnització per assegurança de conveni o la indemnització per responsabilitat civil.

indemnització segur conveni

Reconeixement d’incapacitat després de l’acomiadament

Una de les consultes més habituals que rebem en el despatx relacionat amb els accidents laborals està relacionada amb la reclamació de l’Assegurança que estableix el conveni col·lectiu i la seva relació amb l’acomiadament del treballador.

Desgraciadament és molt habitual que quan un treballador sofreix un accident laboral o una baixa prolongada per malaltia comuna, l’empresa l’acomiadi reconeixent la improcedència de l’acomiadament. En aquests casos les asseguradores normalment declinen el pagament, perquè en la data en la qual es reconeix la incapacitat del treballador aquest ja no es troba inclòs en l’assegurança col·lectiva de l’empresa, o si es tractava d’una assegurança individual ja no hauria estat renovat. Si tenim en compte que el tribunal mèdic valora al treballador als 12 mesos de trobar-se en situació de baixa, per a les asseguradores això suposava l’excusa perfecta per a evitar el pagament, ja que la majoria dels treballadors en aquesta situació obtindrien la incapacitat fora del període de cobertura de l’assegurança.

El Tribunal Suprem declara responsable a la asseguradora.

Una sentència recent del Tribunal suprem que dictamina a favor del treballador immers en aquesta mateixa situació. El TS declara que l’asseguradora que cobria el risc al temps de l’accident, és la responsable del pagament de la indemnització encara que la declaració de la Incapacitat permanent Total (IPT) s’havia produït quan el contracte d’assegurança ja s’havia resolt respecte a l’accidentat, a conseqüència del seu acomiadament. El TS considera que les seqüeles ja eren definitives i invalidants des del moment de l’accident:

 • El treballador que prestava els seus serveis per a l’empresa XXXXX el 3-10-2009 sofreix un accident no laboral que produeix la secció total del nervi radial del braç dret per arma blanca, causant baixa per IT que finalitza amb la declaració per l’INSS de IPT amb efectes 2-10-2010. L’empresa tenia concertat amb una entitat asseguradora una assegurança col·lectiva d’accidents que cobria entre altres el risc de IPT. El treballador va estar assegurat fins al 5-12-2009 en què va ser acomiadat, reconeixent l’empresa la improcedència de tal mesura, amb abonament d’indemnització per aquest motiu.
 • El treballador presenta demanda reclamant solidàriament tant a l’asseguradora com a l’empresa la indemnització pactada en la pòlissa d’assegurança. S’estima la demanda per la sentència d’instància, i es desestima en suplicació en entendre que al temps de declarar-se la IPT ja no estava en l’empresa, ni inclòs en la pòlissa d’assegurança. Contra aquesta sentència s’interposa recurs de cassació per a la unificació de doctrina davant el TS..
 • La qüestió debatuda consisteix a determinar si l’entitat asseguradora és responsable del pagament de la indemnització quan la data de la declaració de la IP és posterior a l’acomiadament del treballador.
 • El TS assenyala que la jurisprudència ha establert que el fet causant que determina l’obligació de l’empresa d’abonar la indemnització pactada en una assegurança contractada a aquest efecte es produeix amb la declaració d’incapacitat de l’INSS, tret que les seqüeles vistes en la data de la incapacitat temporal evidenciïn sense cap gènere de dubtes que el treballador es veurà afectat per una IP.
 • En el supòsit jutjat, la lesió que ha motivat la posterior declaració de IPT (secció total d’un nervi) ha quedat fixada des d’un principi, i és aquesta lesió la que posteriorment imposa el reconeixement i la declaració d’Incapacitat Permanent Total del treballador. A aquest efecte no existeix diferència entre el moment en què es va produir el sinistre i el moment en el qual va quedar fixada oficialment la IPT, és a dir, les malalties o seqüeles eren definitives i invalidants des d’un primer moment.
 • A més, la pòlissa d’assegurança concertada per l’empresa requereix que es trobi vigent al temps de l’accident, a l’ésser aquest el risc assegureu, i no al temps de les seqüeles que pugui deixar que ja no són risc, sinó una simple actualització d’aquest. És a dir, la data de l’accident és la que determina el règim legal i convencional aplicable, així com l’asseguradora responsable del pagament de la millora en què consisteix l’assegurança concertada.
 • Per això, s’estima el recurs de cassació per a unificació de doctrina i es confirma la sentència d’instància.

Conveni col·lectiu de la construcció: Indemnitzacions

Volem fer especial esment al conveni col·lectiu de la construcció per ser el gremi que més accidentalitat reporta i el que genera més indemnitzacions per l’assegurança de conveni col·lectiu.

El conveni col·lectiu de la construcció estableix les indemnitzacions que han de percebre els treballadors adscrits a aquest conveni en el supòsit de sofrir una incapacitat o defunció derivada d’un accident laboral o una malaltia laboral.

Les quantitats d’indemnització que estableix el conveni de la construcció són les següents:

 • Indemnització per incapacitat permanent total: 28.000 Euros
 • Indemnització per incapacitat permanent absoluta: 47.000 Euros
 • Indemnització per gran invalidesa: 47.000 Euros
 • Indemnització per defunció: 47.000 Euros

El conveni col·lectiu de la construcció també contempla una indemnització d’una mensualitat en el cas de defunció per malaltia o accident no laboral, excepte el Conveni col·lectiu de la construcció de Madrid que amplia aquesta indemnització a 4 mensualitats.

Conveni col·lectiu de Ferralla: Indemnitzacions

Des de 2018 existeix un conveni col·lectiu especial per als treballadors dedicats a l’elaboració, transformació, comercialització, col·locació i muntatge en obra d’acer i malles electrosoldades, per a armadures passives i formigó estructural, fins i tot quan siguin activitats que comportin alguna elaboració constructiva en obres civils, públiques i altres treballs, així com a tots els treballadors que, sigui com sigui la seva categoria professional, prestin els seus serveis per a les empreses dins de l’àmbit d’aplicació d’aquest.

Aquest conveni col·lectiu de Ferralla estableix no sols indemnitzacions derivades d’accidents laborals sinó també d’accidents no laborals i malalties professionals. Però la major novetat és que també cobreix les lesions permanents no invalidants, és a dir qualsevol cicatriu o lesió que deixi una petita seqüela al treballador podria tenir una indemnització.

Aquest conveni obliga a les empreses adscrites al mateix a la contractació d’una assegurança per les següents quantitats:

 • Lesions, mutilacions i deformacions de caràcter definitiu i no invalidants 13.546 Euros
 • Incapacitat permanent total per accident laboral: 23.091 Euros
 • Incapacitat permanent total per accident no laboral: 16.728 Euros
 • Incapacitat permanent absoluta i Gran Invalidesa per accident laboral: 23.090 Euros
 • Mort per accident no laboral: 19.910 Euros
 • Mort per accident de treball o malaltia professional: 35.819 Euros

Conveni col·lectiu de Jardineria: Indemnitzacions

Un altre dels col·lectius que amb més assiduïtat acudeixen al nostre despatx per temes d’accidents laborals són els adscrits al conveni col·lectiu de Jardineria.

Aquest conveni estableix les següents indemnitzacions derivades d’accident laboral:

 • Incapacitat permanent Total: 18.030,36 Euros
 • Incapacitat permanent Absoluta: 18.030,36 Euros
 • Mort per accident laboral: 18.030,36 Euros

Conveni col·lectiu del metall: Indemnitzacions

Un dels convenis més complexos des del punt de vista de les indemnitzacions per accidents laborals és el conveni del metall o conveni de la siderometalurgia. Cada província té un conveni especial però ens centrarem solament en alguns per a mostrar la disparitat de criteris que arriba a tenir

Conveni Col·lectiu del metall de Madrid

Estranyament sent la capital i tenint una forta participació en la indústria estatal del metall, la Comunitat de Madrid no estableix indemnitzacions per accident laboral. Només inclou un complement per accident de treball i malaltia professional del 15% de la base reguladora per a la prestació per incapacitat temporal

Conveni Col·lectiu del metall de Barcelona

A diferència del de Madrid, el conveni col·lectiu del metall de Barcelona si que estableix les següents indemnitzacions derivades d’accident laboral:

 • Incapacitat permanent Absoluta: 20.864,13 Euros
 • Gran Invalidesa: 29.897,77 Euros
 • Mort: 26.548,92 Euros

Conveni Col·lectiu del metall de Sevilla

El conveni col·lectiu del metall de Sevilla estableix les següents indemnitzacions:

 • Incapacitat permanent derivada d’accident laboral o no laboral: 7.500 Euros
 • Mort o gran invalidesa o incapacitat permanent absoluta derivada d’accident laboral o accident no laboral: 15.000 Euros
 • Mort natural: 7.500 Euros

Conveni Col·lectiu del metall de Valencia

Totes les empreses afectades pel present conveni hauran de subscriure una assegurança que cobreixi les contingències d’incapacitat permanent absoluta per a tota mena de treball i mort i gran invalidesa a favor de tots i cadascun dels treballadors per accident laboral, accident no laboral o malaltia professional per un capital de 25.800 Euros

Conveni Col·lectiu del metall de Badajoz

Estableix una indemnització en cas mort o incapacitat permanent absoluta en cas d’accident laboral de 21.232 Euros

Preguntes freqüents

Com esbrino com és el meu conveni col·lectiu?

El conveni col·lectiu sol aparèixer gairebé sempre en la part de darrere del contracte. Si el contracte no recull el conveni pel qual es regeix el treballador caldria mirar el CNAE (Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques).

Si no ets capaç d’esbrinar-ho nosaltres et podem ajudar. Fes clic aquí.

Tinc segur del conveni si sofreixo un accident in itineri?
L’accident in itineri (aquell que ocorre de camí de casa al treball o viceversa) es considera accident laboral amb caràcter general. De tal forma que si aquest accident deriva en una incapacitat laboral tindries dret a cobrar la indemnització que estableixi el teu conveni col·lectiu. Per a més informació, fes clic aquí.

Tinc dret a indemnització de conveni si sóc treballador autònom?

El treballador autònom és alhora treballador i empresari. És el seu propi cap pel que en teoria és ell, l’encarregat de contractar aquesta assegurança pel que a efectes pràctics es pot dir que no té dret a indemnització de conveni tret que hagi contractat una assegurança d’accidents que cobreixi aquesta contingència. Si ets treballador autònom pots obtenir més informació aquí.

El conveni de la construcció té assegurança de conveni?

La construcció és el sector amb major accidentalitat de tots. És per això que el conveni de la construcció estableix indemnitzacions en gairebé tots els graus d’incapacitat: Incapacitat total: 28.000 Euros, Incapacitat absoluta, Gran Invalidesa o Defunció: 47.000 euros.

Pots consultar la nostra guia d’accidents laborals aquí.

Indemnitzacions per accidents de treball amb víctimes mortals

0
indemnitzacions per accidents de treball amb víctimes mortals

Drets d’indemnització dels hereus

Entrevista realitzada per Onda Cero, per al programa EL DEFENSOR DEL OYENTE

Antonio Villena, advocat del departament laboral
Antonio Villena, advocat del departament laboral

Aquesta setmana el lletrat entrevistat per a l’espai El Defensor de l’Oïdor, d’Onda Cero, ha estat Antonio Villena, advocat especialitzat en dret laboral i membre del departament jurídic de dPG Legal.

Segons dades publicades pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat, en els primers set mesos de l’any van morir 318 treballadors en accident laboral, 15 menys que en igual període de l’any anterior.

Malgrat aquesta disminució, no continuen sent xifres molt elevades?

Per descomptat que continuen sent xifres molt elevades. Encara que si comparem aquestes xifres no amb les xifres de l’any passat sinó amb les de l’any 2000 en el qual van morir més de 1500 treballadors, el descens sí que es pot considerar molt important.

Així i tot, tant poders públics, com a patronal i sindicats, han de continuar treballant perquè aquest nombre de morts sigui cada vegada més baix perquè es continuen registrant molts accidents mortals que podrien evitar-se.

Què passa quan es produeix un accident laboral amb resultat de mort?

Sempre que hi ha un accident mortal en el lloc de treball intervindrà tant la Policia com la Inspecció de Treball. La Inspecció de Treball investigarà quals han estat les causes de l’accident i redactarà un informe, i al seu torn la Policia aixecarà atestat.

Normalment, l’atestat policial serà el motiu de l’inici de les actuacions judicials en els Jutjats competents del lloc de l’accident. És a dir, la Policia posarà en coneixement del Jutjat uns fets perquè sigui el Jutge qui investigui si ha pogut haver-hi algun tipus de comportament delictiu per part d’empresaris o treballadors.

Quins les conseqüències per a l’empresa quan un treballador mor durant la seva jornada de laboral?

Si es prova que la mort del treballador és conseqüència de falta de mesures de seguretat o falta de formació dels treballadors, els empresaris i encarregats de vetllar per la seguretat dels treballadors podrien incórrer en dos tipus de delictes.

EEn primer lloc, un delicte contra els drets dels treballadors, ja que com a responsables de la seguretat respondran enfront de qualsevol acció o omissió que suposi posar en perill la integritat física o la vida dels treballadors.

En segon lloc, si es prova que la mort és degut a aquesta falta de seguretat, podrien incórrer en un delicte d’homicidi imprudent.

Quines penes poden derivar d’aquesta mena de delictes?

La pena rondaria entre els 2 anys i mig i els 4 de presó, a més de multa econòmica i inhabilitació per a exercir la seva professió o ofici durant un període determinat.

En el pla econòmic, quin tipus d’indemnització els pot correspondre als familiars del mort?

Les quantitats que en concepte de responsabilitat civil han de rebre els familiars de la víctima queda fixat en la Llei que regula les indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit. Aquest barem s’aplica normalment també en els accidents de treball.

La indemnització a rebre en aquests casos dependrà de les circumstàncies tant familiars com personals de la víctima. Per exemple, si la víctima tingués 40 anys, deixés cònjuge, 2 fills (un amb 16 anys i un altre amb 28), i els seus dos pares seguissin amb vida, es cobrarien les següents indemnitzacions:

Cònjuge: 115.000

Fill de 16 anys: 47.800€

Fill de 28 anys: 9.560€

Cadascun dels pares: 9.560€

És curiós que les indemnitzacions a rebre pels familiars dels treballadors en cas de defunció solen ser més baixes que les indemnitzacions que reben els propis treballadors quan sofreixen accidents que deriven en seqüeles molt importants per a ells.

Com poden reclamar-se aquestes quantitats?

En aquests casos la reclamació de la indemnització anirà unida en discórrer del procediment penal en el Jutjat. L’ideal i el normal, és que l’empresa o empreses que puguin ser responsables de l’accident, tinguin contractat una assegurança que cobreixi aquest tipus d’accidents. Si és així, és convenient que, de manera paral·lela al procés penal, es negociï amb les asseguradores i s’intenti arribar a un acord amb el qual totes dues parts quedin satisfetes al més aviat possible.

En moltes ocasions les empreses no tenen contractada cobertura a aquesta mena d’accidents i seran elles llavors els qui hagin de respondre per tots els danys produïts. Evidentment, això perjudica els familiars de la víctima ja que per a cobrar dependran de la solvència de l’empresa.

Quant pot trigar fins que els familiars cobrin la indemnització?

Aquest tipus de procediments solen ser bastant llargs, encara que dependrà de l’agenda dels diferents Jutjats. Grosso modo podem parlar d’uns 3 o 4 anys. Per això és convenient aconseguir un acord en matèria de quantitats amb l’asseguradora o empresa a fi de ser indemnitzat al més aviat possible.

Finalment, és necessària la intervenció d’un advocat?

Necessari no, perquè la Fiscalia es personarà com a acusació pública en defensa dels drets del mort, però sí que és molt convenient demanar assessorament a un advocat especialitzat per a assegurar que els drets dels familiars del mort estan protegits.

Quant es triga a cobrar una indemnització per accident de trànsit?

0
quant triguen a pagar indemnització accident trànsit

He sofert un accident de trànsit, quan em pagarà la meva indemnització l’asseguradora?

Aquesta és una de les preguntes que més es realitzen tots aquells que han sofert un accident de trànsit. La crisi accentua fins i tot més la necessitat de cobrar la indemnització al més aviat possible. Les asseguradores ho saben i juguen amb aquest factor per a negociar indemnitzacions a la baixa quan el lesionat comet l’error de no fer ús de la seva assistència jurídica que li permet contractar els serveis d’advocats com nosaltres i tracten ells de negociar la indemnització directament amb l’asseguradora contrària “suposadament” assessorats pel tramitador o en el millor dels casos l’advocat de la seva asseguradora l’únic interès de la qual és donar carpetada a l’expedient al més aviat possible sense importar-li la indemnització que cobri el lesionat.

Indemnització per accident de trànsit

En Indemnización por Accidente som molt conscients de l’important que és que el lesionat en accident de trànsit cobri ràpid la seva indemnització, però no per això podem oblidar-nos de fer correctament el nostre treball, assessorar els nostres clients i ajudar-los a obtenir el millor tractament mèdic possible i accedir a les proves diagnòstiques necessàries, assegurant-nos així que el lesionat, el nostre client, obté la indemnització realment d’acord amb les lesions i perjudicis econòmics soferts per l’accident de trànsit. I per descomptat deixant les coses claríssimament clares perquè si en un futur les lesions derivades de l’accident s’agreugen sempre es pugui valorar i reclamar si es consideren que aquestes són conseqüències d’aquest accident de trànsit. Només així ens assegurarem d’aconseguir la major indemnització per accident de trànsit

Termini per a cobrar una indemnització per accident de trànsit

Tornem llavors a la pregunta inicial:

Quant es triga a cobrar una indemnització per accident de trànsit? Doncs bé el primer que podem dir és que el termini per a cobrar una indemnització per accident de trànsit sempre vindrà marcat pel temps que triga el lesionat a recuperar-se de les seves lesions, és a dir si una persona sofreix un esquinç cervical, les seves lesions no s’estabilitzaran fins a passats dos o tres mesos, però si el que se sofreix és una fractura d’una vertebra aquest temps es duplicarà.

Quant triga segur pagar indeminzacionEn Indemnización por Accidente tenim un protocol de treball molt definit i eficient en aquest tema. El nostre gestor mèdic realitza el seguiment mèdic dels nostres clients, assessorant-los i ajudant-los a rebre els tractaments adequats a través de les clíniques i metges col·laboradors i per descomptat a càrrec a l’asseguradora culpable de l’accident. Quan les lesions ja estan estabilitzades (bé perquè s’han recuperat al 100% o bé perquè es considera que per més rehabilitació que es rebi ja no es millorarà i es considera una seqüela de l’accident) és el moment de la valoració de les lesions per part d’un perit mèdic o mèdic forense que establirà el temps de curació i les seqüeles resultants donant-li immediatament pas als nostres advocats per al càlcul de la indemnització i reclamació d’aquesta. Aquest període de negociació fins al cobrament definitiu de la indemnització per part del client no s’allarga molt en el temps, tret que la responsabilitat de l’accident no sigui clara o alguna altra circumstància que impedeixi un acord extrajudicial.

Quant triga l’assegurança a pagar un sinistre?

Els danys materials se solucionen molt abans que les lesions, tret que la responsabilitat de l’accident no sigui clara i en aquest cas haurem de reclamar en el judici tant la indemnització per les lesions físiques com la factura de reparació del vehicle.

En casos de sinistre total l’asseguradora està obligada a donar una contestació dins dels primers 40 dies després de l’accident de trànsit. En cas que el resultat del peritatge sigui sinistre total l’asseguradora oferirà a l’amo del vehicle el valor venal . Aquest valor MAI cal acceptar-lo, ja que es pot exigir el valor real de mercat o a vegades el valor de reparació.

Cobrar la indemnització sense riscos

“Mai cobri la indemnització i signi la renúncia sense consultar-nos”

Recordem a tot aquell que sofreixi un accident de trànsit que al costat del cobrament de la indemnització va unida una renúncia expressa a reclamar més per aquest mateix accident pel que per això és de vital importància que tant el cobrament de la indemnització com la citada renúncia es realitzin quan un metge aliè a les asseguradores acredita que les lesions ja estan estabilitzades i que estan totalment ben diagnosticades. Són moltes les consultes que ens arriben al despatx de lesionats que negocien una indemnització precipitada amb l’asseguradora, cobren la indemnització i signen la renúncia i després les lesions són de major gravetat de l’imaginat i ja no es pot fer res sobre aquest tema.

En resum, en Indemnización por accidente t’ajudem a obtenir el millor tractament possible per a les teves lesions i la millor indemnització en el menor temps possible. Més de 14 anys i milers de clients ens avalen.

Com reclamar una indemnització per accident en 4 passos

El procediment per a l’obtenció d’una indemnització per accident de trànsit és bastant senzill:

Ningú ho desitja, però desgraciadament els accidents ocorren, i quan sofrim un accident de trànsit el primer, com hem comentat en altres ocasions, és mantenir la calma, els nervis no condueixen a res i només poden perjudicar-nos, en el moment de l’accident i també a posteriori si fem els passos equivocats, el procés en si no és complex, però ha de ser ordenat i hem de conèixer a cada moment la llei i els barems per al càlcul de la indemnització, hi ha una part jurídica important, però també una adequada valoració mèdica del mal corporal. El procés per a obtenir una indemnització després de sofrir un accident de cotxe o moto, també aplicable a mitjans de transport públic, com l’autobús o metre és bastant senzill, simplement cal fer uns passos en la direcció adequada i, per a això, és necessari posar-se en mans d’advocats especialitzats. Aquests serien els quatre passos que haurem de donar després d’un accident per a obtenir una indemnització per aquest:

 1. Primerament presentarem una denúncia per accident de trànsit en els jutjats pertinents, que seran aquellsReclami la indemnització per accident de trànsital partit judicial dels quals pertanyi el lloc on s’ha produït l’accident de trànsit. En aquesta denúncia sol·licitarem que el lesionat sigui reconegut per un mèdic forense perquè analitzi de manera objectiva l’abast de les lesions per a la valoració de la indemnització. Aquest informe que emetrà el mèdic forense és el que marcarà la quantia de la indemnització derivada d’un accident de trànsit, per la qual cosa és fonamental preparar aquesta visita i sobretot preparar la documentació que se li presentarà.
 2. Una vegada es té l’informe de sanitat o informe forense, s’acararà amb els nostres clients i amb el nostre propi servei mèdic (en els casos que ho requereixin) per a assegurar-nos que aquest informe reflecteixi realment la situació del lesionat per accident de trànsit. En cas afirmatiu procedirem al càlcul de la indemnització corresponent per danys, seqüeles, etc i a la seva reclamació a l’asseguradora.
 3. Si la culpa de l’accident de trànsit és clara, gairebé mai sol ser necessària l’assistència a judici, i el normal és que s’arribi a un acord amistós negociat amb una indemnització satisfactòria per als interessos del lesionat. En aquest punt de nou és important aclarir el paper dels nostres advocats, totalment independents de les companyies d’assegurances, enfront d’aquells advocats que ens assigna directament l’assegurança i d’aquelles empreses que es dediquen a la intermediació.
 4. Una vegada el client ha cobrat la seva indemnització, procedirà al pagament dels nostres honoraris (s’acorda prèviament un percentatge en funció de l’abast de les lesions) en el termini de 7 dies i serà llavors quan li facilitem tota la documentació (factura inclosa) per a reclamar a la seva pròpia asseguradora el pagament d’aquesta factura, perquè si la seva pòlissa inclou l’assistència jurídica amb lliure elecció d’advocats aquesta normalment cobrirà la quantia dels nostres honoraris (no vaig agafar en les empreses mediadores, ja que al no ser en molts casos advocats col·legiats no podrà exigir el pagament a la seva assegurança) .

Preguntes freqüents

Quin és el termini per a reclamar una indemnització per accident?

El termini per a reclamar una indemnització per un accident de trànsit és d’un any des de l’estabilització de les lesions. Per exemple, si una persona sofreix un accident i precisa de 6 mesos de baixa laboral, seria aquesta data de l’alta laboral quan començaria a comptar el termini d’un any de prescripció. Òbviament els despatxos d’advocats especialitzats en responsabilitat civil prenem sempre com a referència l’any des que va ocórrer l’accident i interrompem sempre el termini abans per a no dependre d’un criteri mèdic com és el moment de l’estabilització de les lesions que en alguns casos pot resultar controvertit. Molts lesionats cometen l’error d’esperar l’oferta de les asseguradores sense ser conscients que moltes vegades aquesta mai arriba o s’excusen en l’article 135 per a no pagar lesions de lleu intensitat.

Què passa si l’assegurança no es posa en contacte amb mi?

Les asseguradores no tenen un comportament predictible. En la majoria de les ocasions les asseguradores es posen en contacte immediatament amb els lesionats per a oferir-los rehabilitació en clíniques amb les quals col·laboren per a tractar de minimitzar el període de curació i pagar així la menor indemnització possible. No obstant això, en altres ocasions mai es posen en contacte amb el lesionat de tal forma que si aquest no busca assessorament i li passen dues o tres setmanes sense rebre assistència mèdica es trenca el nexe temporal metge i pot posar en risc el cobrament d’una indemnització. En aquest article ampliem la informació sobre com reclamar a l’asseguradora.

Com s’interromp el termini per a reclamar?

Existeixen diverses maneres d’interrompre el termini de prescripció. Generalment n’hi ha prou amb una reclamació per escrit a l’asseguradora perquè es consideri que s’ha iniciat la reclamació. Normalment els despatxos d’advocats fem la reclamació prèvia de l’article 7 que a més d’interrompre la prescripció posa en marxa el termini de tres mesos que la llei estableix per a intentar l’acord extrajudicial amb l’asseguradora, transcorregut el qual ja es pot interposar la demanda. De qualsevol forma, és el burofax la forma més segura d’interrompre qualsevol termini legal i el més usat per tots els despatxos d’advocats

Quant triguen a pagar les asseguradores després d’arribar a un acord?

Quan l’advocat arriba a un acord amb l’asseguradora i s’estableix com és la indemnització pactada que cobrarà el lesionat, s’inicia un procés burocràtic que a vegades pot posar a prova la paciència del lesionat. L’habitual és que el termini de cobrament després d’un acord sigui d’un parell de setmanes que és el temps que l’asseguradora necessita per a tramitar el tancament de l’acord i preparar el xec o manament de devolució. No obstant això, a vegades l’acord es duu a terme mitjançant consignació judicial i és llavors la burocràcia del propi jutjat la que pot retardar el cobrament en diverses setmanes. Pots llegir mes sobre els acords extrajudicials en aquest post

Per quina via cal reclamar la indemnització, civil o penal?

Cal aclarir que quan es tracta de lesions greus o hi ha alcoholèmia o qualsevol altre delicte contra la seguretat del trànsit, la presentació de la reclamació de la indemnització es continua fent exactament igual que es feia abans del canvi legislatiu de Juliol de 2015. És a dir es pot continuar presentant una denúncia per via penal i el lesionat és valorat per un mèdic forense adscrit al jutjat. No obstant això quan es tracta de lesions lleus com per exemple l’esquinç cervical, ja no es permet l’antic sistema i ja només els despatxos d’advocats especialitzats en accidents de trànsit que comptem amb perits mèdics, podem ajudar de veritat als lesionats en accidents de trànsit.

Quan es tracta de grans lesionats usem un mètode mixt que garanteix doblement la consecució de la màxima indemnització per als nostres clients que consisteix a usar paral·lelament la valoració per part del forense del jutjat i la d’un perit valorador del mal corporal independent. D’aquesta manera sempre lluitarem per l’informe que millor convingui als interessos econòmics del nostre representat…

Qui pot reclamar la indemnització per accident de trànsit?

Quan una persona sofreix un accident de trànsit amb lesions de més o menys gravetat i l’accident no ha estat culpa seva pot reclamar una indemnització al conductor del cotxe culpable d’aquest accident i a la seva assegurança obligatòria com a responsable civil subsidiari.

La reclamació d’una indemnització per accident de trànsit pot dur-la a terme el propi perjudicat, bé personalment bé a través de la seva pròpia companyia d’assegurances, o pot encarregar-la a advocats especialitzats en aquest mena de reclamacions. Al seu torn, pot realitzar-se de manera amistosa o judicial.

La base de la reclamació està a provar la realitat de l’accident, la seva causa (que ha de ser imputable a un tercer, és a dir, que la culpa no sigui nostra), les lesions que s’han sofert i la relació de causalitat entre les lesions i l’accident.

L’experiència ens ha demostrat que la reclamació feta pels propis perjudicats no sol ser satisfactòria, ja que una vegada iniciat el procediment judicial, arriba un punt en el qual no saben què cal fer ni com s’ha de continuar.

D’aquí ve que sigui altament recomanable buscar des del principi l’assessorament d’advocats especialitzats en accidents de trànsit, que guiïn al perjudicat a través de tot el procediment.

L’elecció d’un advocat no vol dir que necessàriament s’hagi de procedir per la via judicial; un bon advocat sempre intentarà un acord abans que un judici; però el coneixement que té de la matèria li permet negociar amb més garanties.

Com afecta als familiars de la víctima?

En cas que l’accident de trànsit se saldi amb víctimes mortals, l’acció compensatòria s’estén a determinats familiars de la persona morta. Aquesta qüestió es fixa en relació al grau de parentiu entre ells, l’absència o no de determinats parents, i el nivell de dependència econòmica amb la víctima. Els responsables d’abonar les indemnitzacions per accident de trànsit són les companyies d’assegurances del vehicle, tret que manqui de segur o se de a la fugida, i en aquest cas la responsabilitat de córrer amb la indemnització per accident recau en el Consorci de Compensació d’Assegurances, adscrita al Ministeri d’Economia.

Com actuar en el moment de l’accident per a evitar problemes posteriors?

– Intentar arribar a una entesa entre els propietaris dels vehicles afectats en l’accident de trànsit.

– Si no hi ha acord entre les parts respecte a les causes de l’accident, s’ha d’avisar a la policia perquè elabori el corresponent atestat, que ens serà de gran utilitat per a reclamar la corresponent indemnització per accident de trànsit.

– Si el responsable de l’accident de trànsit o l’altre conductor implicat nega la seva col·laboració o es dóna a la fugida, s’han d’anotar totes les dades que serveixin per a identificar-li.

No està de més, fotografiar o gravar l’escena de l’accident i l’estat en què van quedar els vehicles després de la col·lisió.

– Si el conductor o els acompanyants han sofert alguna lesió, s’ha d’acudir als serveis hospitalaris d’urgències i sol·licitar que en els comunicats d’assistència mèdica es reculli que els danys són conseqüència d’un accident de trànsit.

Què has de fer en els dies següents a l’accident de trànsit?

– Recordar que el termini per a notificar l’accident de trànsit en la companyia d’assegurances i poder obtenir la indemnització per accident és de set dies després de l’accident. Per a la interposició d’una denúncia és de sis mesos, i d’un any per a la demanda civil.

– La companyia asseguradora ha d’assignar al conductor un advocat que assessori i defensi els interessos de l’assegurat, sent possible sol·licitar el canvi de lletrat perquè ens gestioni la indemnització per accident.

– Sol·licitar els informes mèdics quan s’acudeixi a especialistes per al tractament, operació o rehabilitació de les lesions. Són documents que s’aportaran per a elaborar la reclamació de la indemnització per accident de trànsit.

Conservar tots els justificants, rebuts i factures relatius a les despeses mèdiques, farmacèutics i corresponents a desplaçaments durant la rehabilitació.

Sobre el peritatge del vehicle i valoració dels danys personals

Els passos a seguir després de sofrir l’accident de trànsit comencen pel peritatge del vehicle. En aquest tema no sol haver-hi molts problemes perquè les asseguradores actuen de manera àgil gràcies als múltiples tallers concertats per tot el país. Només en els casos en els quals la reparació del vehicle supera el valor venal (el que les asseguradores consideren com a valor venal) sorgeixen problemes i l’accidentat llavors si necessita la intervenció d’advocats per a aconseguir o bé la reparació del cotxe o moto o bé un valor superior al considerat per les asseguradores com a valor venal.

És per contra amb les lesions quan sorgeixen els problemes. Les lesions poden ser moltes i diverses, i, malgrat l’existència d’un barem de valoració de lesions, la valoració i per tant el càlcul de les indemnitzacions que d’elles es deriven són complexos i depenen de diverses variables que poden ser interpretades subjectivament a favor o en contra dels interessos del lesionats o de l’asseguradora .

Per exemple el temps de curació d’una lesió pot ser interpretat de diferents formes en funció que l’interès sigui aconseguir la màxima indemnització possible o en el cas dels interessos de l’asseguradora a pagar el menys possible. En funció d’aquests interessos es pot considerar que una lesió cervical els símptomes de la qual no desapareixen perquè queden seqüeles per a tota la vida pot trigar més o menys temps fins que es considera l’estabilització lesional, és a dir, es pot considerar que la lesió ja no millora als 30 dies o als 90 dies. La valoració de la seqüela podria ser la mateixa però si es consideren 30 dies la quantitat d’indemnització per incapacitat temporal seria de 3056,60= 1698 Euros i si es consideren 90 dies serien 9056,60= 5094 Euros. A aquestes quantitats caldria afegir-los les diferents seqüeles i el factor corrector pel perjudici econòmic per a calcular la indemnització final.

T’Interessa reclamar una indemnització amb l’advocat de l’asseguradora pròpia?

Un advocat pagat per la seva asseguradora no és la millor elecció per a defensar els seus interessos.

El mateix ocorre amb els advocats de les asseguradores. Fins a Juliol de 2015, el lesionat en accident de trànsit tenia la possibilitat de ser defensat per un advocat designat per la seva pròpia asseguradora. Això sempre va ser un error perquè les asseguradores tenen acords entre elles i el seu negoci no està a “treure’s els ulls” les unes a les altres…. Però almenys el client tenia la defensa del forense del jutjat. En desaparèixer aquesta possibilitat , el lesionat que no faci ús de la lliure elecció d’advocats que contemplen totes les pòlisses (és la quantitat que paga cada assegurança al seu assegurat perquè pagui els honoraris d’advocats com nosaltres) quedarà totalment desemparat i a l’atzar de l’oferta a la baixa que vulgui oferir l’asseguradora contrària…

“He sofert un accident laboral”. Els dubtes més freqüents.

0
accidents laborals
Quan una persona ens truca dient que ha sofert un accident laboral generalment no ens crida per a preguntar quina indemnització li correspon. De fet, la majoria de les persones no saben que els correspon una indemnització o fins i tot fins a dues i tres, com ocorre sovint.

Quan algú sofreix un accident laboral té múltiples dubtes respecte a si pot ser acomiadat durant la baixa, quant cobrarà durant la baixa, què passa si li donen l’alta i no està capacitat per a treballar, qui ha de pagar-li durant la baixa, quina pensió li quedaria en cas que li reconeguin una incapacitat, qui ha d’indemnitzar-li l’empresa (la seva assegurança o la mútua), etc..

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.