ES
CAT
Home indemnizaciones abogado de accidentes Com declarar les indemnitzacions en la declaració de renda

Com declarar les indemnitzacions en la declaració de renda

Indemnitzacions - declaració de renda

Haig de declarar les indemnitzacions per accident en la meva declaració de la renda?

Estem ja en ple període de la declaració de la renda, i una dels dubtes més freqüents que ens trobem a Indemnización por Accidente és haig de declarar la indemnització que he rebut per un accident de trànsit? i per un accident laboral? i si m’han acomiadat de l’empresa? són preguntes a les quals tractarem de donar resposta en els següents punts i aclarir així tots els dubtes tributaris que puguem tenir sobre aquest tema, en qualsevol cas, si tenim algun dubte, sempre és convenient posar-se en mans d’un expert que ens elabori la declaració de la renda i evitar així esglais innecessaris amb el fisc.

Pujar

Com tributen els diferents tipus d’indemnitzacions en la declaració de la renda?

Comentarem els tres tipus d’indemnitzacions més freqüents i com hem de procedir amb cadascuna d’elles de cara a la campanya de la declaració de la renda:

Indemnitzacions per accidents de trànsit:

En el cas de les indemnitzacions que percebem a conseqüència d’un accident de trànsit, en principi i en la majoria dels casos, estaran exemptes de tributar, no obstant això, en el cas d’una indemnització “excessiva” per acord extrajudicial, si hauríem de declarar per la part que excedeixi el reconegut legalment per la quantia legal establerta per la Resolució de la Direcció General d’Assegurances (Barems). Si es produeix aquest segon cas, és a dir, per un acord entre les parts es percep una quantitat superior, l’excés, haurem de declarar-lo com un guany patrimonial no derivat de la transmissió de béns, és a dir, s’integrarà en la base imposable general i tributa segons l’escala de gravamen corresponent. Es consideren indemnitzacions per accident de trànsit mentre aquestes siguin abonades per una entitat asseguradora a conseqüència de la responsabilitat civil del seu assegurat per un accident de circulació, atropellament, etcc.

En el cas que la indemnització la percebin els hereus de la víctima, aquesta formarà part de l’herència íntegra i ha de ser declarada en l’impost de successions.

Indemnitzacions per accident laboral:

EEl tractament fiscal de les indemnitzacions derivades d’un accident laboral és encara més complicat, en primer lloc, no existeix un barem reconegut com en el cas dels accidents de circulació, per la qual cosa, perquè la indemnització estigui exempta de tributar aquesta quantificació de la indemnització per accident de treball ha de fer-se en seu judicial (Mitjançant resolució judicial o conciliació en seu judicial).

Indemnitzacions per acomiadament:

Per a tenir dret a l’exempció ha d’haver-hi una total desvinculació del treballador amb l’empresa que l’acomiada, a més, estaran exemptes les indemnitzacions legals establertes en l’Estatut dels Treballadors.

Si ens acomiaden mitjançant un ERO (Expedient de regulació d’ocupació) és aplicable també el descrit anteriorment.

En tot cas, l’import de la indemnització exempta a què es refereix aquesta lletra tindrà com a límit la quantitat de 180.000 euros. El percebut per sobre d’aquesta quantitat, tributarà com un rendiment del treball.

És important saber que perquè puguem declarar l’exempció d’aquestes indemnitzacions per acomiadament és necessari, com en el cas de les percebudes en cas d’accidents de trànsit, que es produeixi mitjançant conciliació entre l’empresa i el treballador en seu judicial o mitjançant una resolució judicial.

En els casos de millores per incapacidat permanent, cconseqüència d’un accident laboral, en principi estaran exemptes les indemnitzacions fixades en el conveni col·lectiu com a complement de prestació de seguretat social. En alguns casos, els menys aquesta millora voluntària de les prestacions de la Seguretat Social poden tenir una retenció d’IRPF per part de les asseguradores i això implica la seva tributació en la declaració de la renda. Es refereix aquest punt a l’anomenat “Recàrrec de prestacions” del qual hem parlat llargament en la nostra web i que, resumint, suposa un increment d’entre un 30% i un 50% de la totalitat de prestacions econòmiques relacionades amb la seguretat social que es produeixin a conseqüència de sofrir un accident laboral.

Pujar

Ajuda per al càlcul de la part de la indemnització que devem (o no) declarar

És important saber que han de declarar-se l’any en què es produeix el pagament d’aquesta indemnització i, si ets la teva la persona responsable de pagar una indemnització aquesta es pot declarar com una pèrdua patrimonial.

assessoria fiscal per pagament d'una indemnitzacióPer a evitar tenir problemes amb hisenda, el millor és posar-se en mans d’especialistes, buscant el consell d’una assessoria fiscal que realitzi correctament l’emplenament de les obligacions tributàries derivades, declaració d’hisenda o patrimoni, perquè ens realitzi el càlcul exacte de la quantitat a declarar, de manera que, ni paguem de més, ni de menys (i evitem sancions), el cost serà molt petit en comparació amb el benefici i seguretat que ens aportarà.

¿Tienes dudas?

Publicar comentari
Please enter your name here

Si has tingut un accident, posa't en mans d'advocats professionals per a exercir els teus drets.

Indemnización por Accidentes, S.L és una societat mercantil de capital espanyol, especialitzada en la prestació de serveis jurídics de reclamació d’indemnitzacions i assessorament als lesionats d’accidents de trànsit i laboral.

Els nostres advocats especialistes en accidents de trànsit i laborals a Madrid, Barcelona i Sevilla, Canàries, etc, si has sofert un accident laboral o vols reclamar una indemnització per atropellament, som l’equip que necessites per a reclamar els teus drets i obtenir la indemnització que et correspon.

Amb la garantia de dPG Legal
FES UNA CONSULTA LEGAL GRATUÏTA Missatge, xat o trucada a un telèfon local.